Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2022-2023) / Offentliggjort Undersøkelse av Investinors måloppnåelse og investeringspraksis

Målet er ti prosent avkastning i året, men Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021.

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke tilfredsstillende at Investinor har hatt svak måloppnåelse over tid. Selv uten åpenbare svakheter i eierstyringen har de ikke lykkes med å avhende bedriftene de har investert i innenfor strategien på fem til åtte år, og oppnå en markedsmessig avkastning i perioden 2008–2021.

Konklusjoner

 • Investinors avkastning har bedret seg over tid, men direkteinvesteringene har i sum ikke gitt netto positiv avkastning i perioden 2008–2021.
 • Investinor klarer ikke å selge porteføljebedriftene sine i tråd med selskapets målsettinger om salgstidspunkt.
 • Investinor bidrar til økt kapitaltilgang for bedrifter i en tidlig fase, men få selskaper har blitt lønnsomme.
 • Nærings- og fiskeridepartementet har en god eierforvaltning av Investinor, men styringsinformasjonen fra selskapet burde vært bedre.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet har dialog med Investinor om

 • hva som kan forklare at selskapet eier bedrifter lengre enn planlagt, herunder om det er bedriftenes milepæler som nås for sent, om prisforventningene er for høye, eller om fokus på avhending er for lavt
 • hvorfor oppfølgingsinvesteringer i selskapene Investinor eier, har vært høyere enn planlagt, og at mye av merinvesteringen skjer i bedrifter som ikke har hatt en ønsket utvikling
 • å evaluere prosessene med valg av investeringsmuligheter ut fra etterfølgende utvikling, der også prosjekter det ble sagt nei til, kan være en relevant benchmark om hvorvidt selskapet traff i sine investeringsbeslutninger
 • hvorfor det over flere år generelt er rapportert mer optimistiske prognoser om verdiutvikling i investeringer enn det som faktisk ble tilfelle.

Om undersøkelsen

Investinor AS er et investeringsselskap eid av staten. Staten eier Investinor for å gi selskaper i tidlig fase tilgang på kapital. Målet er å få høy avkastning på investeringene over tid, som så kan brukes til nye investeringer eller gi utbytte til staten. Investinor har selv mål om en årlig avkastning på ti prosent.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Investinor når målene for direkteinvesteringer, og hvordan Nærings- og fiskeridepartementet har ivaretatt statens interesser i selskapet og lagt til rette for at selskapet når statens mål med og begrunnelse for eierskapet.

Undersøkelsen omfatter perioden 2008–2021. I løpet av denne perioden bevilget Stortinget 4,2 milliarder kroner til selskapet.

Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no