Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2022-2023) / Offentliggjort Oppfølgingsundersøkelse: Godtgjørelse til styret og daglig leder i statlige heleide selskaper

Igjen har Riksrevisjonen undersøkt utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglige ledere og styrene i heleide statlige selskaper. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fortsatt høyt over alminnelig lønnsvekst.

Konklusjoner

  • Det er fremdeles stor variasjon i lønnsutviklingen til daglige ledere. Om lag halvparten har hatt en lønnsutvikling over alminnelig lønnsvekst i perioden 2018–2021, men andelen som ligger over alminnelig lønnsvekst er lavere enn i perioden 2014–2017.
  • Godtgjørelse til flertallet av styrelederne og styrene har fortsatt å øke ut over alminnelig lønnsvekst i perioden 2018–2021.
  • Det er fortsatt forskjeller mellom departementene i vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av godtgjørelsesnivået til styrene og i departementenes oppfølging av styrene.
  • Riksrevisjonen tar Nærings- og fiskeridepartementets vurdering om at kostnadene til styreansvarsforsikring ikke skal anses som del av styrets godtgjørelse til etterretning.
  • Selskapene har gjort forbedringer i rapporteringen om lønn og godtgjørelser til daglig leder og styret i perioden 2018–2021.

Riksrevisjonens vurdering

For perioden 2018–2021 har omlag halvparten av daglige ledere, styreledere og styrene samlet hatt en økning i lønn og godtgjørelse over alminnelig lønnsvekst. Likevel har veksten for mange vært mer moderat, og flere har en vekst under eller i samsvar med alminnelig lønnsvekst, enn hva som var tilfelle i perioden 2014–2017.

De siste årene har departementene hatt større oppmerksomhet om lederlønn og styregodtgjørelse, og dette er fulgt opp grundigere og mer regelmessig enn tidligere. I tillegg har de siste eierskapsmeldingene og nye retningslinjer for lederlønn flere presiseringer om at moderasjonshensynet skal ivaretas, og at vekst utover alminnelig lønnsvekst skal vurderes og begrunnes.

Om undersøkelsen

I november 2018 la Riksrevisjonen frem en undersøkelse av lønn og godtgjørelser til daglig leder, styreleder og styrene i statlige selskaper. Den viste at veksten for flertallet av disse var høyere enn lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig ─ i mange tilfeller langt over den alminnelige lønnsutviklingen.

Målet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å vurdere utviklingen i lønn og godtgjørelser, og om departementene har fulgt opp anbefalingene fra den opprinnelige undersøkelsen innenfor rammene av gjeldende eierpolitikk.

Oppfølgingsundersøkelsen omfatter perioden 2018–2021.

Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no