Hopp til hovedinnhold

Ugradert versjon av Dokument 3:9 (2023–2024) / Offentliggjort Innfasing av Norges nye kampfly F-35

Forsvarsdepartementet har gjort for lite, for sent ved innfasingen av de nye kampflyene F-35. Målet om full operativ evne i 2025 kommer ikke til å nås og budsjetteringen har vært urealistisk. Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot departementet.

Kort bakgrunn

 • F-35 er den største investeringen i offentlig sektor gjennom tidene.
 • Stortinget har bestemt at F-35 skal ha full operativ evne i 2025.
 • Vi har gjennomført to undersøkelser – en om levetidskostnader og en oppfølgingsundersøkelse om operativ evne.
 • Undersøkelsene presenteres i en samlerapport, for å gi en helhetlig oversikt over innfasingen.
 • Vi offentliggjør en ugradert versjon av samlerapporten. Den fullstendige rapporten er sikkerhetsgradert på nivået «BEGRENSET» etter reglene i sikkerhetsloven.

Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35

Levetidskostnader anslår hvor mye kampflyene kommer til å koste i løpet av sin levetid, fra anskaffelse til drift og avhending. Levetidskostnader var et viktig kriterium da Stortinget vedtok å anskaffe F-35 i 2008, og beregningene skal inkludere alle kostnader.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet, i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025. Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen. Departementet har ikke budsjettert med tilstrekkelige midler til kampflyrelatert eiendom, bygg og anlegg.

Det er ikke tilfredsstillende at levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen er undervurdert og at estimatet ikke er beregnet i tråd med kravene i Anskaffelsesreglementet i Forsvaret. Indirekte kostnader og kostnader til fremtidige investeringsbehov for eiendom, bygg og anlegg er ikke inkludert i estimatet. Forsvarsdepartementet etterlever dermed ikke fullt ut Stortingets vedtak og forutsetninger for levetidskostnadene for F-35.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet

 • inkluderer alle direkte og indirekte kostnader til F-35 i estimatet for levetidskostnadene for å sikre at Stortinget har et fullstendig beslutningsgrunnlag
 • vurderer å gjøre jevnlige beregninger av levetidskostnader for fremtidige større materiellinvesteringsprosjekter for hele forsvarssektoren

Infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne – en oppfølgingsundersøkelse

I 2019 undersøkte Riksrevisjonen forutsetninger for kampflyenes operative evne i overgangen fra F-16 til F-35. Hele undersøkelsen var sikkerhetsgradert. Les mer her: Undersøkelse av forutsetninger for kampflyenes operative evne i overgangen til F-35 (riksrevisjonen.no)

Nå har vi fulgt opp undersøkelsen for å se om Forsvarsdepartementet har fulgt opp våre funn og anbefalinger fra 2019.

Dette er første gang Riksrevisjonen offentliggjør informasjon om de nye kampflyenes operative evne.

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å nå Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet i 2025, til tross for at risikoene har vært kjent over lang tid.

Konklusjoner

Forsvarsdepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp funn og anbefalinger i Riksrevisjonens undersøkelse fra 2019 som Stortinget i sin lukkede behandling ga sin tilslutning til. Konsekvensen er at forutsetningene for at kampflyvåpenet skal nå Stortingets ambisjoner i 2025 fullt ut, ikke er til stede. Dette får betydning for Forsvarets samlede oppgaveløsing.

Riksrevisjonen ser disse utfordringene:

 • Vedvarende mangel på personell og kompetanse gjør at Luftforsvaret ikke fullt ut evner å oppnå kravene til full operativ kapasitet for F-35 i 2025.
 • Den fremskutte operasjonsbasen på Evenes er etablert. Teltløsningen for F-35 på Ørland tilfredsstiller ifølge Forsvarsdepartementet sikkerhetslovens krav til beskyttelse, men gir lite effektiv drift.
 • Det er vedvarende mangler i materiell- og forsyningsberedskapen til kampflyvåpenet.
 • Vedvarende mangler med personell og materiell i luftvern og baseforsvar gir redusert kapasitet til beskyttelse.
 • Det er utfordringer med luftromsovervåkingen og anskaffelsene av nye radarsystemer er sårbare for forsinkelser.
 • Det er risiko knyttet til oppgradering og modernisering av kommando- og kontrollinformasjonssystemer i Luftforsvaret.
 • Forsvarsdepartementet har bedret rapporteringen om innfasing av F-35, men har ikke fulgt opp rapporterte risikoer med tilstrekkelige tiltak.

Det er viktig å presisere at Norge har et moderne kampflyvåpen med betydelig kapasitet. Riksrevisjonen erkjenner at det er satt i verk en del tiltak for å imøtekomme anbefalingene fra den forrige undersøkelsen. Tiltakene vil ikke være tilstrekkelige og har ikke vært iverksatt tidsnok for å nå Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet i 2025. Riksrevisjonen følger derfor saken videre.

Til behandling i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 7. desember 2023.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no