Kapittel 2.0

Hovudfunn

  • Behova til fleire barn blir ikkje godt nok kartlagde ved val av barnevernsinstitusjon
  • Fleire barn blir ikkje godt nok følgde opp under opphaldet på barnevernsinstitusjonar
  • Systemet for kvalitetssikring av barnevernsinstitusjonar har ikkje fungert godt nok
  • Brot på rutinar for kjøp av institusjonsplassar aukar risikoen for både dyre innkjøp og for at det ikkje blir
    teke nok omsyn til behova til barn