Kapittel 4.0

Tilrådingar

Riksrevisjonen tilrår at Barne- og familiedepartementet sørgjer for:

  • at val av barnevernsinstitusjon tilpassast behovet til kvart enkelt barn og at barnet får mogelegheit til å medverke på sin livssituasjon
  • at det førelegg tilstrekkeleg dokumentasjon på dei vurderingar som ligg til grunn for val av barnevernsinstitusjon og at barnet si utvikling på barnevernsinstitusjonen blir evaluert og dokumentert
  • at det utarbeidas planar som skal ivareta utviklinga til barn på barnevernsinstitusjonar
  • at barnevernsinstitusjonane legg til rette for at barn får nødvendig psykisk helsehjelp under opphaldet på barnevernsinstitusjonar
  • at Bufetat har ei god oppfølging av kvaliteten i barnevernsinstitusjonar
  • at Bufetat har tilstrekkeleg kompetanse til å gjennomføra enkeltkjøp og at kjøpa gjerast i medhald av rutinar