Dokument 3 Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Offentliggjøres 03. november 2020 kl. 00.00

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Alle brukere som får helt eller delvis avslag på et krav om en ytelse fra NAV, har rett til å få overprøvd avslagsvedtaket av et klageorgan. Klageorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Trygderetten skal legge til rette for en betryggende, rask og tillitsskapende behandling og trygde- og pensjonstvister.

Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Kategorier: Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aleksander.asheim@riksrevisjonen.no