Dokument 3 Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Offentliggjøres 04. mai 2021 kl. 11.00

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Alle brukere som får helt eller delvis avslag på et krav om en ytelse fra NAV, har rett til å få overprøvd avslagsvedtaket av et klageorgan. Klageorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Trygderetten skal legge til rette for en betryggende, rask og tillitsskapende behandling og trygde- og pensjonstvister.

Kategorier: Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aleksander.asheim@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no