Del av dokument 3:2 (2014-2015) / Offentliggjort Undersøkelse av styringen av selskaper der universiteter og høyskoler forvalter eierinteressene

Universiteter og høyskoler som forvalter eierinteresser i selskaper, må styrke sin oppfølging av selskapene.

Funn

  • De fleste selskapene er av faglig interesse.
  • Det er lite åpenhet om økonomisk mellomværende.
  • Det er lite bevissthet om eiers ulike roller.
  • Selskapenes mål, resultater og økonomi bør følges bedre opp.
  • Departementet følger i liten grad opp universiteters og høyskolers eierskapsutøvelse

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet

  • i større grad følger opp eierinstitusjonenes rapportering av selskapenes mål og resultater
  • i større grad følger opp at eierinstitusjonene har systemer og rutiner som sikrer at aktiviteter i selskapene ikke subsidieres
  • legger til rette for at eierinstitusjonene utveksler erfaringer og gjøres kjent med beste praksis når det gjelder eierskapsutøvelse

Bakgrunn og mål

Universiteter og høyskoler forvalter i dag eierinteressene i om lag 100 selskaper. I 29 av disse selskapene eier staten mer enn 50 prosent av aksjene eller har på annen måte dominerende innflytelse. Kunnskapsdepartementet gir universiteter og høyskoler (eierinstitusjonene) fullmakt til å opprette og delta i selskaper for ett år om gangen. Eierinstitusjonene skal årlig gi Kunnskapsdepartementet melding om deltakelse i selskaper, og om den betydningen dette har for institusjonens virksomhet.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om eierskapsutøvelsen overfor selskaper som forvaltes av universiteter og høyskoler er i samsvar med krav i lover, regelverk og prinsipper for godt eierskap. I tillegg er det et mål å vurdere hvordan Kunnskapsdepartementet følger opp universiteter og høyskoler i deres forvaltning av statens eierinteresser. Eierskapsutøvelsen overfor 29 selskaper forvaltet av 14 universiteter og høyskoler er undersøkt.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 12. mai 2015.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Utdanning Statlig eierskap