Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:7 (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly

​Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, som pågikk fra 1999 til 2015. Det har vært svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Funn

Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde i 2003 mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket

Salgsforsøket til Hellas gjennom det israelske selskapet IAI og det antatt greske selskapet Seaways i 2003 viser at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 ikke hadde god nok forståelse av eksportkontrollregelverket.

Forsvarets oppfølging av arbeidet med avhending av militært materiell har ikke vært god nok

Den interne kontrollen i Forsvaret har ikke vært tilstrekkelig til å sikre at lover og regler er fulgt, eller at hensynet til sporbarhet er ivaretatt.

Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar innen avhending godt nok

  • Forsvarsdepartementet har etablert et rammeverk for forsvarlig forvaltning, men risikoen for feil og mangler i arbeidet med avhending ble likevel ikke identifisert.
  • Forsvarsdepartementets saksbehandling var ikke tilstrekkelig til å avdekke at gjeldende krav ikke ble etterlevd godt nok da departementet godkjente direktesalg av F-5-flyene, verken i 2008 eller 2015.

Det har vært svak sporbarhet i prosessen med å selge F-5-flyene

  • Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret arkivering av viktig dokumentasjon, og det foreligger i flere tilfeller ikke begrunnelse for de valgene som er tatt.
  • I Forsvarsdepartementet er det et tilfelle av at dokumentasjon ikke fins, og av udokumentert saksbehandling før godkjenning av salg.
  • Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i eksportkontrollarkivet, har ulike versjoner av dokumenter der det lenge var uklart hva som er det endelige, og det er tilfeller av arkivverdige e-poster som ikke er arkivert.

Det har vært brudd på prinsippet om likebehandling av interessenter

  • Northern General Leasing LCC (NGL) fikk på grunn av lagringen av flyene en konkurransefordel framfor andre interessenter.
  • Forsvarets logistikkorganisasjons oppfølging av interessenter har vært ulik.
  • Forsvarets logistikkorganisasjons krav til interessenter har vært ulik.

Det endelige salget la ikke til rette for størst mulig økonomisk utbytte

  • At Northern General Leasing LCC hadde overhørt prisen som FLO hadde avtalt med det spanske luftforsvaret, kan ha medvirket til at NGL fikk kjøpe flyene til en så lav pris.
  • Northern General Leasing LCC var så sent som i 2012 villig til å betale 5,1 millioner kroner per F-5-fly.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Forsvaret solgte i 2015 2 av opprinnelig 15 F-5 jagerfly for i overkant av 200 000 kroner til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC. Flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002, med en minstepris på 100 millioner kroner for alle 15 flyene. Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele prosessen med salget av de to F-5 jagerflyene.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 20. juni 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Bistand/utenriks