Del av Dokument 3:2 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av helseforetakenes bruk av legeressursene

Helseforetakene utnytter ikke legekapasiteten ved poliklinikkene godt nok. Mer langsiktig planlegging, bedre prosesser for prioritering av pasienter og mer brukervennlige elektroniske systemer kan frigjøre legeressurser.

Funn

 • Kapasiteten ved mange poliklinikker blir ikke godt nok utnyttet
 • Antall unødvendige konsultasjoner reduseres når et utvalg erfarne leger vurderer henvisninger til poliklinikker
 • Bedre prioritering av pasienter kan i mange poliklinikker frigjøre legetimer som kan brukes på pasienter med større behov
 • De elektroniske systemene legger ikke godt nok til rette for effektiv bruk av legeressursene
 • Ved mange poliklinikker er planleggingen og oppfølgingen av aktiviteten for lite systematisk til å sikre effektiv bruk av legeressursene

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at helseforetakene

 • sørger for at styringssystemene fungerer slik at ledere på ulike nivåer kan planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere driften som fremmer effektiv bruk av legeressursene
 • arbeider for at støtteverktøyene blir mer tilpasset legenes kliniske hverdag
 • følger opp at de kliniske enhetene har lang nok planleggingshorisont
 • følger opp at de kliniske enhetene setter i verk tiltak for å prioritere de riktige pasientene, slik at man kan frigjøre legeressurser til pasienter med større behov
 • legger til rette for at ledere som arbeider klinisk, får tilstrekkelig administrativ støtte

Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene

 • bistår helseforetakene både med å sikre at ledere på ulike nivåer har brukervennlige hjelpemidler og oppdatert og relevant styringsinformasjon, og at legene får støtteverktøy som er mer tilpasset deres kliniske hverdag

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene

 • fortsetter arbeidet med å redusere unødvendig venting for pasienter og uønsket variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse i driften.

Bakgrunn og mål

I 2017 ble det brukt 76 200 årsverk ved de somatiske sykehusene. Selv om legene ikke utgjør mer enn 17 prosent av årsverkene, er effektiv bruk av legene avgjørende for å utnytte de totale ressursene i helseforetakene effektivt. I perioden fra 2011-2017 økte samlet antall årsverk i de somatiske institusjonene i helseforetakene, mens det var en vekst i antall legeårsverk på 30 prosent. Av totalt 7 250 000 somatiske pasientkontakter/-opphold i 2017 utgjorde ca 84 prosent polikliniske konsultasjoner.

Målet med undersøkelsen har vært å undersøke om helseforetakenes styrer og organiserer aktivitet og personell på en slik måte at legeressursene i den somatiske virksomheten brukes effektivt.

Undersøkelsen er en del av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. mars 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no