Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av lønnsomhet og kostnadseffektivitet i Avinor AS

Avinor har hatt en sterk kostnadsvekst i perioden 2010–2017, og så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene har overskredet opprinnelige kostnadsrammer.

Funn

Avinor har hatt en sterk inntektsvekst, men kostnadsveksten har vært høyere

  • Avinors driftskostnader per passasjer har i 2010–2017 økt kraftig, mens sju lufthavnselskaper som det er sammenlignet med i gjennomsnitt har hatt en reduksjon.
  • Selskapet har hatt store investeringsprosjekter, men også kostnadsvekst på andre områder. Kostnadene til ekstern konsulentbistand og eksterne tjenester har økt med over en milliard kroner siden 2008.
  • Avinor har ikke oversikt over hvor mye samfunnsoppdraget og samfunnspålagte oppgaver koster i perioden 2008–2017. Dette gjør det krevende å ha god kontroll med kostnadene.

En vesentlig andel av Avinors investeringsprosjekter overholder ikke de opprinnelige kostnadsrammene

  • Ledelsen og styret følger i for liten grad opp at kostnadene i investeringsprosjektene er innenfor vedtatte kostnadsrammer.
  • Avinors prosjektstyring og kostnadsestimering er ikke god nok. Det er for tidlig å vurdere om den nye sentrale utbyggingsenheten vil gi bedre prosjektstyring og kostnadsestimering.

Samferdselsdepartementet har ikke hatt god nok informasjon om kostnadseffektiviteten i Avinor:

  • Samferdselsdepartementet bestiller ved enkelte anledninger eksterne analyser av Avinors virksomhet, men gjør få egne analyser av selskapets lønnsomhet og kostnadsutvikling.
  • Samferdselsdepartementet har ikke benyttet eierdialogen godt nok til å skaffe seg informasjon som er nødvendig for å vurdere om Avinor utfører sine oppgaver på en kostnadseffektiv måte. 

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet

  • stiller krav om at Avinor reduserer selskapets samlede kostnadsvekst og utvikler indikatorer som gjør det lettere å kontrollere om driften er kostnadseffektiv
  • stiller krav om at Avinor forbedrer kostnadsestimeringen for store investeringsprosjekter og sikrer at en større andel av prosjektene overholder de opprinnelige kostnadsrammene
  • sikrer seg informasjon og gjennomfører regelmessige analyser for å kunne følge opp om samfunnsoppdraget og de samfunnspålagte oppgavene utføres så kostnadseffektivt som mulig

Bakgrunn og mål

Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. I tillegg er selskapet pålagt en rekke samfunnspålagte oppgaver, som for eksempel å delta i arbeidet med Nasjonal transportplan og holde lufthavner åpne for ambulansefly utenfor ordinær åpningstid.
Avinors virksomhet er av vesentlig betydning for staten, både gjennom utøvelsen av samfunnsoppdraget og fordi selskapet forvalter store økonomiske verdier og bidrar med avkastning til staten. Selskapet skal innenfor de sektorpolitiske rammene sikre en god forvaltning av statens verdier, og driften skal være effektiv. Videre skal driften i størst mulig grad være selvfinansiert gjennom inntekter fra hovedvirksomheten og annen forretningsvirksomhet i tilknytning til lufthavnene.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere lønnsomheten og kostnadseffektiviteten i Avinors virksomhet i perioden 2008–2017 og Samferdselsdepartementets oppfølging av selskapet.

Undersøkelsen er en del av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017. 

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. mars 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no