Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Det er betydelige mangler i opplæringen i og på samisk både når det gjelder læremidler, antall lærere og fjernundervisning.

Kort fortalt

  • De statlige virkemidlene er ikke effektive nok for å oppnå nødvendige forbedringer i det samiske opplæringstilbudet.
  • Virkemidlene er mange og små, og de er spredt på mange aktører.

Funn

Tilbudet om opplæring er ikke godt nok kjent utenfor samiske kjerneområder

Det er svakheter i tilbudet om opplæring i og på samisk

  • Mangel på samiske læremidler svekker opplæringstilbudet.
  • Svakheter i organisering og gjennomføring av fjernundervisning fører til store ulikheter i tilbudet.
  • Knapphet på samiske lærere er et vedvarende problem

Virkemidlene er mange og små, og de er spredt på mange aktører

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Kunn

skapsdepartementet

  • vurderer tiltak for å bidra til at informasjon om retten til samisk opplæring blir lettere tilgjengelig for samiske elever og foreldre
  • i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland bidrar til at fjernundervisningstilbudet blir et godt alternativ til klasseromsundervisning
  • følger opp at iverksatte tiltak fører til flere lærerstudenter
  • i samarbeid med Sametinget vurderer virkemidler som kan bidra til å utvikle nødvendige læremidler
  • vurderer hvordan virkemidlene kan innrettes bedre for å understøtte skoleeiernes arbeid med å sikre et godt og likeverdig tilbud

Bakgrunn og formål

Det er et mål å styrke bruken av samiske språk og å legge til rette for at samiske barn opplever samisk og norsk som likeverdige språk. Opplæring i og på samisk er derfor viktig for å bevare språkene gjennom at barna utvikler grunnleggende ferdigheter i samisk lesing, skriving og muntlig framstilling.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om samiske elever får et godt og likeverdig opplæringstilbud i og på samisk, og hvordan statlige virkemidler er innrettet for å sikre et slikt tilbud.

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 5. mai 2020.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no