Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av ubrukte budsjettmidler ved universiteter og høgskoler

Kunnskapsdepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp universitets- og høgskolesektorens avsetninger av ubrukte budsjettmidler, eller rapportert om avsetningene på en samlet og entydig måte til Stortinget.

Funn

  • Kunnskapsdepartementet har ikke fastsatt rammer for hvor store avsetninger som kan bygges opp, og ved utgangen av 2018 utgjorde avsetningene nær 3,3 milliarder kroner.
  • Virksomhetene har ikke planer som samlet synliggjør hvordan de planlegger å benytte avsetningene av de ubrukte budsjettmidlene.
  • Kunnskapsdepartementets årlige rapportering til Stortinget inneholder ikke samlet og entydig informasjon om utviklingen i ubrukte budsjettmidler.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Kunnskapsdepartementet har ikke fastsatt rammer for universitets- og høgskolesektorens avsetninger av ubrukte budsjettmidler.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Utviklingen i avsetningene kommer ikke fram på en samlet og entydig måte i Kunnskapsdepartementets rapportering til Stortinget.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet

  • vurderer å utarbeide et regelverk for universitetenes og høgskolenes avsetninger av ubrukte budsjettmidler
  • gir en samlet redegjørelse for utviklingen i universitetenes og høgskolenes avsetninger av ubrukte budsjettmidler i et eget punkt i den årlige budsjettproposisjonen til Stortinget

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å undersøke forutsetningene for finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren, og hvordan Kunnskapsdepartementet har gjort Stortinget kjent med de ubrukte bevilgningene i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

Virksomhetene på universitets- og høgskolesektoren er statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, og kan dermed overføre alle ubrukte midler til etterfølgende budsjettår for å gjennomføre strategiske tiltak og investeringer i et flerårig perspektiv. Ved utgangen av 2018 hadde universitets- og høgskolesektoren en samlet avsetning av ubrukte budsjettmidler på nær 3,3 milliarder kroner.

Kategorier: Offentlig forvaltning Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no