Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av Utenriksdepartementets etterlevelse av anskaffelsesregelverket

Utenriksdepartementet har gjennomført flere ulovlige direkteanskaffelser, og mange saker mangler dokumentasjonen.

Funn

  • Det er gjennomført flere ulovlige direkteanskaffelser.
  • Kontraktsoppfølgingen er mangelfull.
  • Manglende eller mangelfull dokumentasjon medfører at lovens grunnleggende prinsipp om etterprøvbarhet ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Det mangler strategiske føringer for hvordan departementet skal ivareta krav til miljø- og samfunnsansvar.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Utenriksdepartementet etterlever ikke i tilstrekkelig grad sentrale bestemmelser i anskaffelsesforskriften og ivaretar dermed ikke lovens grunnleggende prinsipper.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Utenriksdepartementet har foretatt flere ulovlige direkteanskaffelser.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

  • sørger for bedret kvalitetssikring og kontroll for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket 
  • ivaretar dokumentasjonsplikten også for anskaffelser under  terskelverdi på 1,3 millioner kroner
  • etablerer et system for å ivareta miljø- og samfunnsansvar i sine anskaffelser

Bakgrunn og mål

Utenriksdepartementet kjøper årlig varer og tjenester for ca. 1 milliard kroner. Gjennom etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, skal Utenriksdepartementet blant annet sikre at felleskapets ressurser brukes på en effektiv måte, slik at hensynet til miljø og samfunn og interessene til et konkurransedyktig næringsliv ivaretas.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Utenriksdepartementet i perioden 2017 og 2018 har gjennomført anskaffelser i samsvar med anskaffelsesregelverket, og om Utenriksdepartementet i samme periode har tildelt tilskudd som skulle vært behandlet etter anskaffelsesregelverket.

Kategorier: Offentlig forvaltning Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no