Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:4 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Eksport av våpen og annet forsvarsmateriell, skal bare skje etter en nøye vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i området de skal selges til. Vår undersøkelse viser at Utenriksdepartementets vurderinger ikke er grundige nok og at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig.

Kort fortalt

 • Norge er bundet av internasjonale avtaler som regulerer handel med våpen og andre strategiske varer. I tillegg har Norge egne restriksjoner gjennom lovverk, retningslinjer og mål i sikkerhets- og utenrikspolitikken.
 • Stortinget har gjennom det såkalte 1959-vedtaket slått fast at Norge ikke vil selge våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er borgerkrig.
 • Eksport av våpen og ammunisjon skal bare skje etter en nøye vurdering av forhold i vedkommende område. Norske myndigheter kontrollerer også eksport for å forhindre spredning av varer og teknologi som kan utnyttes til å utvikle og produsere masseødeleggelsesvåpen, såkalte flerbruksvarer og -teknologi.
 • Utenriksdepartementet, Tolletaten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er de viktigste aktørene som skal sikre dette gjennom eksportkontroll.

Kritikknivå:

Alvorlig

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) prioriterer det forebyggende arbeidet lavt. Det øker risikoen for at lisenspliktig forsvarsmateriell og varer og teknologi som kan styrke mottakerlandets militære kapasitet blir eksportert uten lisens.
 • Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag før godkjenning av eksport til De forente arabiske emirater var ikke godt nok til å vurdere risikoen for at materiellet kunne komme på avveie. Materiell på avveie kan havne hos en uønsket sluttbruker eller bli benyttet til uønskede formål. Departementet har dermed ikke ivaretatt Stortingets forutsetning om at grundige forhåndsvurderinger er den viktigste sikringen mot at norsk materiell havner på avveie godt nok.
 • Tolletaten kontrollerer få utførsler. Det fører til økt risiko for uønsket spredning av varer og teknologi som kan ha negative sikkerhetsmessige konsekvenser for Norge og våre allierte.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

 • Mange av Utenriksdepartementets landvurderinger gir ikke et tilstrekkelig grundig og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for å avgjøre om landet tilfredsstiller kravene for å motta norsk forsvarsmateriell.
 • Departementets saksbehandling av søknader om eksportlisens gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for at Stortingets forutsetninger om å hindre at norsk materiell blir brukt til intern undertrykking eller havner på avveie, blir ivaretatt.
 • De mange formalfeilene vi fant i departementets gradering av dokumenter, skaper tvil om departementet har en graderingspraksis for saksdokumenter i eksportkontrollsaker som er i tråd med lovverket.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

 • Tolletatens lave nivå av etterkontroller, bidrar til at risikoen for å bli oppdaget ved brudd på reglene oppleves som lav. Det er betenkelig all den tid også nivået for utførselskontroll er så lavt som undersøkelsen viser.
 • Utenriksdepartementets begrensete oppfølging av andre lisensvilkår enn rapportering gir ikke leverandørene insentiver til å etterleve vilkårene.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Utenriksdepartementet

 • sørger for at vurderingene som ligger til grunn − både for godkjenning av land som kan motta forsvarsmateriell og for behandling av enkeltlisenser − er basert på en grundig, oppdatert og systematisk gjennomgang av kriteriene fastsatt av Stortinget
 • i større grad gjennomfører etterkontroller av om særskilte lisensvilkår etterleves

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet sørger for at PST styrker den forebyggende innsatsen innenfor eksportkontroll og ikkespredning av varer og teknologi som kan utnyttes for utvikling og produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Vi anbefaler at Finansdepartementet sørger for at

 • Tolletaten styrker kontrollen av eksport av strategiske varer
 • Tolletaten forbedrer informasjonssystemet for tolldeklarering (TVINN) slik at datakvaliteten blir bedre og kontrollen mer effektiv

Vi anbefaler at Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet i fellesskap sørger for at det blir iverksatt tiltak som legger til rette for mer effektiv deling av informasjon mellom kontrollinstansene.

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsen.

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 2. februar 2021. De behandlet den i Stortinget 11. mai og voterte om den 18. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no