Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:14 (2020─2021) / Offentliggjort Undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger ─ én journal; styring og anskaffelser

Det er svakheter ved helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen Én innbygger - én journal og reglene for anskaffelser er brutt, viser våre undersøkelser.

 • Vi har undersøkt to saker om Én innbygger – én journal: Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet og Direktoratet for e-helses anskaffelser av konsulenttjenester.
 • Merk: Undersøkelsene har hver sin rapport, men en felles oppsummering. Du finner alle tre i lenkene over.
 • Én innbygger – én journal er en stor, langsiktig IT-satsing for bedre journalsystemer i helsevesenet.
 • Et hovedmål med satsingen er at all pasientinformasjon skal være tilgjengelig der den trengs, både for pasienter og helsepersonell.
 • Journalløsningen Akson er en viktig del av Én innbygger – én journal.
 • Direktoratet for e-helse anskaffer konsulenttjenester for å gjøre jobben.

Konklusjoner

Kritikk

Kritikknivå:

Alvorlig

Det er alvorlig at den elektroniske oversikten over pasienters legemidler er forsinket.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Det er sterkt kritikkverdig at

 • utredningen av Én innbygger – én journal har hatt betydelige svakheter
 • Helse- og omsorgsdepartementet ikke har fulgt opp, kvalitetssikret og rapportert på en god måte
 • Direktoratet for e-helse i 2020 nedprioriterte samhandlingsløsningen i forprosjektet for Akson, selv om behovet da hadde vært godt kjent i fem år
 • Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket, ikke har tilstrekkelig kostnadskontroll og er avhengig av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det er kritikkverdig at mange aktører i helsesektoren opplever at de ikke har tilstrekkelig innflytelse på nasjonale prioriteringer.

Våre anbefalinger

Riksrevisjonens overordnede anbefaling er at Helse- og omsorgsdepartementet innretter sin styring og oppfølging slik at Direktoratet for e-helse gjennomfører sine oppgaver på en måte som er tilpasset områdets vesentlighet, kompleksitet og risiko.

Anbefalinger til styringen av arbeidet med Én innbygger - én journal

Vi anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse

 • sørger for at IT-utviklingen blir koordinert
 • sikrer aktørene i helsesektoren bedre involvering og innflytelse og at den nasjonale styringsmodellen videreutvikles
 • involverer forsknings- og fagmiljøer i større grad
 • videreutvikler og avklarer rollefordelingen mellom nasjonale myndigheter og resten av helsesektoren, inkludert privat sektor
 • viderefører arbeidet med nye mekanismer for prioritering og samfinansiering
 • videreutvikler felles grunnmur og nasjonale e-helseløsninger i tråd med helsesektorens behov

Anbefalinger til anskaffelser av konsulenttjenester

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at Direktoratet for e-helse gjennomfører sine anskaffelser etter anskaffelses- og økonomiregelverket.

Vi anbefaler at Direktoratet for e-helse innretter anskaffelsespraksisen slik at

 • lovens prinsipper om konkurranse og likebehandling følges
 • kravene til sporbarhet og etterprøvbarhet følges
 • de har kontroll på kostnadene i anskaffelsene
 • de unngår avhengighet til enkeltkonsulenter og enkeltleverandører

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsene

Vi oversendte undersøkelsene til Stortinget 22. juni 2021. Kontroll- og konstitusjonskomiteen arrangerte høring om dem 28. mars 2022. De ble behandlet i Stortinget 2. juni.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no