Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet dersom man ikke lykkes med dette.

Kort fortalt

  • Bygninger og medisinsk-teknisk utstyr er sentrale for helseforetakene for å kunne sikre et likeverdig helsetilbud av god kvalitet og god ressursbruk. Moderne utstyr og egnede bygg i en god teknisk tilstand gir gode forutsetninger for å støtte opp om helseforetakenes oppgaver og helsepolitiske mål.
  • Omtrent 60 prosent av investeringene i spesialisthelsetjenesten går til bygg, og 15 prosent går til medisinsk-teknisk utstyr.

Kritikknivå:

Alvorlig

Det er et mål å vri ressursinnsatsen fra personell, som er en knapp ressurs, til investeringer, for å dempe det framtidige arbeidskraftbehovet i helseforetakene. Vår undersøkelse viser at det er en risiko for at målet ikke blir nådd i helseforetak som ikke omfattes av de planlagte store byggeprosjektene. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet dersom man ikke lykkes med dette.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Stortinget påpekte allerede i 2011 at en betydelig del av bygnings­massen var i for dårlig teknisk tilstand til å tilfredsstille kravene som gjaldt da. Vår undersøkelse viser at den tekniske tilstanden til bygningsmassen i et flertall av helse­foretakene har blitt forverret over tid.
  • Gjennomsnittsalderen til det medisinsk-tekniske utstyret har økt fra 2015 til 2020 i et flertall av helseforetakene.
  • Gammelt utstyr og bygg i dårlig teknisk tilstand svekker forutsetningene for å støtte opp om helseforetakenes mål om et likeverdig og forsvarlig tjenestetilbud og god ressursbruk.

Konklusjoner

Våre anbefalinger

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Vi anbefaler at departementet vurderer hvordan det kan legges bedre til rette for at helseforetakene kan gjøre best mulige prioriteringer mellom løpende drift og investeringer, for å sikre at helsepolitiske mål nås.

Til de regionale helseforetakene

Som ledd i sitt overordnede ansvar for å planlegge og samordne helseforetakene i sin region anbefaler vi at de regionale helseforetakene

  • sørger for at helseforetakenes utviklingsplaner gir et godt grunnlag og god retning for langsiktig planlegging og prioritering av investeringer i de økonomiske langtidsplanene
  • styrker helseforetakenes økonomiske langtidsplaner som styringsvirkemiddel, for eksempel ved å klargjøre formål og bruk.

De regionale helseforetakene bør også vurdere tiltak i samarbeid med helseforetakene som kan bidra til at investeringer i helseforetakene som ikke finansieres gjennom lån, blir tilstrekkelig prioritert. Dette gjelder blant annet investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og oppgradering av bygg.

Til Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF

Vi anbefaler at disse regionale helseforetakene sørger for å ha oversikt over tilstanden til helseforetakene medisinsk-tekniske utstyr på et tilstrekkelig detaljert nivå, som grunnlag for kunne følge opp helseforetakenes investeringsplaner

Til helseforetakene

Vi anbefaler at helseforetakene vurderer tiltak som bidrar til at investeringer blir tilstrekkelig prioritert, blant annet

  • utarbeide mål for bygningsmassen, for opprettholde tilfredsstillende teknisk tilstand, og som grunnlag for å utarbeide langsiktige investeringsplaner
  • ta i bruk styringsinformasjon, mål og planer for medisinsk-teknisk utstyr, for å bidra til god nok tilstand på utstyret og møte den framtidige teknologiske utviklingen
  • styrke sine økonomiske langtidsplaner som styringsvirkemiddel ved å legge større vekt på realisme i planenes forutsetninger og investerings- og resultatmål

Om undersøkelsen

I denne undersøkelsen har vi vurdert om spesialisthelsetjenesten legger til rette for effektiv drift og god pasientbehandling gjennom investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg. Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2020 og er avgrenset til investeringer i de 20 helseforetakene som utfører pasientbehandling.

 

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no