Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:4 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av norsk bistand til Verdensbankens fond

Utenriksdepartementet har ikke god nok dokumentasjon på at Verdensbankens fond er en effektiv måte å gi bistand på.

Kort fortalt

 • Bistand gjennom fond bidrar ikke nødvendigvis til å nå Norges utviklingspolitiske mål.
 • Flere fond kan ikke dokumentere at bistanden når menneskene den er ment for.
 • Betydelige kostnader går med til administrasjon og drift. Det er uvisst om bistanden er kostnadseffektiv.
 • Utenriksdepartementet har ikke en overordnet strategi.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet og Norad i liten grad har vurdert eller regnet på hva det koster å bruke fond som kanal. Det er få eksempler på at de etterprøver kostnadene.

Sen framdrift og få konkrete resultater har i liten grad påvirket Utenriksdepartementets støtte til klimainvesteringsfondet SREP.

Det er også kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke har

 • et beslutningsgrunnlag som drøfter prioriteringene mellom kjernestøtte og øremerket støtte
 • en overordnet strategi for norsk støtte til Verdensbanken generelt eller fond spesielt
 • satt ambassadene i stand til å følge opp den multilaterale delen av norsk bistand – som utgjør en stadig større andel

Konklusjoner

Anbefalinger til Utenriksdepartementet

Vi anbefaler at Utenriksdepartementet

 • arbeider for at norskstøttede fond i større grad kan vise til resultater for sluttbrukere i mottakerlandene
 • følger opp kostnader i fond tettere og utarbeider et bedre kunnskapsgrunnlag for å vite om støtten er kostnadseffektiv
 • følger opp Meld. St. 27 (2018–2019) Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid ved å vurdere å gi mer av støtten til Verdensbanken som kjernestøtte

Vi anbefaler også at Utenriksdepartementet

 • utvikler en mer langsiktig og helhetlig strategi for norsk støtte til Verdensbankens fond
 • setter ambassadene bedre i stand til å følge med på den multilaterale bistanden
 • sørger for at Stortinget får en mer balansert og dekkende framstilling av resultater og hva bistanden til fond faktisk koster

Om undersøkelsen

Stortinget har vedtatt tydelige mål for norsk utviklingspolitikk, for eksempel at den skal redusere verdens fattigdom. Utenriksdepartementet og Norad skal jobbe for at målene nås.

Norge gir stadig mer bistand via multilaterale aktører og deres fond. I 2020 gikk over fem milliarder kroner til Verdensbanken, cirka fire milliarder av disse gjennom fond. Vi har undersøkt om Utenriksdepartementet og Norads arbeid sikrer at denne støtten bidrar til å nå de utviklingspolitiske målene på en effektiv måte. Vi har i all hovedsak sett på perioden fra 2018 til 2020.

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsen

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 7. desember 2021. De behandlet den 30. mai 2022.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no