Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 3:2 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av Helse Sør-Østs gjennomføring av radiologiprogrammet RIS/PACS

Arbeidet med felles radiologiløsning i Helse Sør-Øst pågikk i sju år, men løsningen kunne likevel ikke brukes. I februar 2018 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å avlyse innføringen av det regionale radiologisystemet og å avbestille videre leveranser fra leverandøren.

Funn

  • Radiologiprogrammet har ikke nådd målet om en felles radiologiløsning som skulle sikre bedre pasientsikkerhet og økt effektivitet.
  • Helse Sør-Østs arbeid med et felles radiologisystem i regionen har gitt betydelige økonomiske tap og kan ha ført til alvorlig svikt i pasientsikkerheten.
  • Manglende vurderinger av regionens behov i forkant av og underveis i forhandlingsprosessen bidro til en radiologiløsning som egnet seg dårlig som felles regional løsning: Helse Sør-Øst klarte verken å tydeliggjøre hvilken løsning sykehusene hadde behov for eller å kvalitetssikre tilbudene godt nok.
  • Manglende beslutningsevne og risikostyring førte til at Helse Sør-Øst RHF verken klarte å heve kjøpet eller å tilpasse produktet: Radiologiprogrammet ble ikke styrt etter nytte og risiko, styrende organer tok ikke nødvendige beslutninger underveis og oppdragsgiveren fulgte ikke opp leverandøren godt nok.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse Sør-Øst RHF ved anskaffelser og innføring av IKT-systemer

  • utreder aktørenes behov og oppklarer eventuelle uforenlige krav
  • utnytter handlingsrommet som forhandlinger normalt skal gi, for at leverandøren skal kunne gi sitt beste tilbud, og for at produktets egenskaper blir tilstrekkelig belyst
  • oppretter en organisasjonsstruktur som gir klare styringslinjer med kompetente og beslutningsdyktige styringsorganer
  • etablerer og tar i bruk risikostyringssystemer som sikrer at korrekt og relevant informasjon når fram til beslutningsorganer og videreføres til neste fase i prosessen
  • sørger for at prosjekter/programmer tidlig avklarer hva som forventes av leverandøren og kreves av produktet, og følger dette tett opp mot målene – blant annet gjelder dette gevinster i planleggings- og i gjennomføringsfasen, og å styre etter nytt

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at de regionale helseforetakene ved anskaffelser og gjennomføring av IKT-prosjekter har den nødvendige kompetansen, og at styringen og oppfølgingen tilpasses prosjektets kompleksitet.

Bakgrunn og mål

Stortinget har i mange år framhevet hvor viktig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk. I arbeidet med foretaksloven, Ot.prp. nr. 66 (2000−2001) ble det lagt vekt på standardisering og samordning av radiologiløsninger både innenfor og mellom de regionale helseforetakene.

Helse Sør-Østs opprettet radiologiprogrammet som én av flere satsinger i Digital fornying – et program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi i regionen. Målet med radiologiprogrammet var å innføre en felles løsning for helseforetakene i regionen.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hva som er konsekvensene av manglende måloppnåelse, og å finne årsaker til at Helse Sør-Øst RHF ikke har nådd målet om å etablere en felles radiologiløsning i regionen.

Undersøkelsen er en del av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. mars 2019.

Les mer på stortinget.no

 

Kategorier: Helse Digitalisering/ikt Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no