Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:12 (2018-2019) / Offentliggjort Undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Hvert år søker mange tusen mennesker om å få godkjent kompetanse fra utlandet. Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse.

Hovedfunn

Informasjonen til brukerne er ikke god nok

 • Godkjenningssystemet er fragmentert og komplisert, og informasjonen som gis er ikke tilpasset brukernes behov.
 • Lite og dårlig informasjon skaper usikkerhet om hvilken kompetanse som blir godkjent og hva som er framtidige yrkesmuligheter.

Det er ikke lagt godt nok til rette for effektiv saksbehandling hos godkjenningsmyndighetene

 • Grunnleggende data om saksbehandlingstid og antall søknader mangler.
 • Saksbehandlingssystemene er for dårlige.
 • Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser eller systematiske evalueringer.

Det er dårlig tilrettelagt for påbygning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

 • Gir risiko for at flere får en lengre vei mot fullført utdanning enn nødvendig.
 • Det er begrenset med påbygningstilbud.
 • Det gis lite veiledning når søknader avslås.

Godkjenningsfeltet er preget av lite samordning

 • Det er lite samarbeid og erfaringsutveksling mellom de ulike aktørene.
 • Godkjenningsmyndighetene forstår regelverket ulikt.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet

 • tar initiativ overfor sektordepartementene for å sikre at informasjonen om godkjenningsordningene blir bedre og mer brukerrettet
 • vurderer tiltak for å utnytte kompetanse på tvers av godkjenningsfeltet, og sørger for å spre kunnskap om beste praksis til godkjenningsmyndighetene for yrkeskvalifikasjoner der det er felles regelverk eller like utfordringer i saksbehandlingen
 • i samarbeid med sektordepartementene avklarer om det skal legges felles prinsipper til grunn for søkere fra land utenfor EU/EØS
 • i samarbeid med sektordepartementene legger til rette for at godkjenningsmyndighetenes kunnskap om søkernes behov blir tatt i bruk i vurderingen av om det skal etableres tilbud om kompletterende utdanning
 • veileder fylkeskommunene når det gjelder deres ansvar for godkjenning av utenlandsk videregående opplæring, slik at veien mot fullført videregående opplæring ikke blir lengre enn nødvendig
 • i samarbeid med sektordepartementene sikrer bedre statistikkgrunnlag som gjør det mulig å følge opp om godkjenningsarbeidet er effektivt

Bakgrunn og mål

Hvert år søker mange tusen mennesker om å få godkjent utdanning eller yrkeskvalifikasjoner fra utlandet. At godkjenningssystemet er lite effektivt og samordnet har vært påpekt over lang tid, men allikevel har det skjedd lite. Dette gir økt risiko for at Norge går glipp av verdifull kompetanse og arbeidskraft.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om ordningene for godkjenning av kompetanse fra utlandet samlet sett er effektive og samordnede. Undersøkelsen ser på perioden fra 2014 til 2018.

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 26. november 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no