Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:9 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Undersøkelsen viser at pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er god nok, at studiene ikke er tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen, at mange styrer i helseforetakene har lite oppmerksomhet rettet mot forskning, og at det er mulig å øke antallet studier og pasienter som deltar.

Kort fortalt

 • Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler og behandlingsmetoder.
 • Målet med studiene er å øke kunnskapen om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.
 • Undersøkelsen viser at det er et potensial for å øke antallet studier ved norske sykehus og gi flere pasienter tilgang til å delta, i tråd med Stortingets mål.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det er et mål å øke antallet kliniske behandlingsstudier, og styret har en sentral rolle i å sikre at forskning blir satt på dagsorden. Det kan de gjøre ved å etterspørre informasjon om forskning. Når forskning er en av foretakenes fire hovedoppgaver, mener Riksrevisjonen det er kritikkverdig at mange styrer har lite oppmerksomhet rettet mot forskning. Det er viktig at alle styrene sørger for å holde seg godt nok orientert. Riksrevisjonen mener det er særlig viktig at styrene ved universitetssykehusene gjør det. De har et særskilt ansvar for å ivareta forskning.

Hovedfunn

Riksrevisjonen anbefaler at

helseforetakene

 • vurderer om det gjøres nok for å sikre at pasienter blir informert om og vurdert for tilgjengelige studier - også studier utenfor eget helseforetak eller egen region
 • påser at informasjonen om kliniske studier på helsenorge.no er fullstendig, oppdatert, kjent og brukes av helsepersonell
 • sørger for at ledere legger til rette for kliniske behandlingsstudier. Dette kan blant annet gjøres gjennom å
 1. sørge for tilstrekkelig forskningsstøtte, rom, utstyr og skjermet tid, slik at helsepersonell har nødvendig handlingsrom for å delta i og gjennomføre kliniske studier.
 2. ha særlig oppmerksomhet på klinikker/avdelinger som har potensial for å i større grad delta i studier og inkludere pasienter.

de regionale helseforetakene

vurderer om virkemiddelbruken er godt nok innrettet med tanke på å øke antallet studier og studiepasienter i egen region, herunder å

 • legge til rette for at mindre helseforetak kan delta i kliniske behandlingsstudier
 • ha særlig oppmerksomhet på store helseforetak som har potensial for å delta i studier og inkludere pasienter i større grad.

styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene

 • styrker oppfølgingen av forskning og holder seg orientert om hvorvidt foretakets mål om forskning nås.

Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene

 • følger opp om helsenorge.no/kliniske-studier fungerer etter intensjonen og om nettstedet et tilstrekkelig virkemiddel for at pasienter og helsepersonell får likeverdig informasjon om tilgjengelige studier.

  Stortinget har ferdigbehandlet saken.

  Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 4. mai 2021. Den ble behandlet i Stortinget 1. februar 2022.

  Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no