Riksrevisjonens årsrapport

Riksrevisjonen overleverer sin årsrapport til Stortinget hver vår.

2017

2017 var siste kalenderår i strategiperioden 2014–2018. Målene har vært å levere aktuell og samfunnsnyttig revisjon, drive profesjonell revisjon og kontroll og ha god ledelse og effektiv ressursbruk.

Resultatene fra brukerundersøkelser tyder på at departementene opplever
Riksrevisjonens undersøkelser som nyttige grunnlag for arbeidet med endring og forbedring.

Intern evaluering

I 2017 ble det gjennomført en intern evaluering for å gjennomgå kvaliteten på Riksrevisjonens arbeid og vår etterlevelse av de internasjonale standardene for offentlig revisjon. Evalueringen, gjennomført i tråd med metodikk utviklet av den internasjonale sammenslutningen av riksrevisjoner (INTOSAI), viste at Riksrevisjonen oppfyller sitt revisjonsmandat og leverer uavhengige og gode revisjoner til rett tid.

Evalueringen viste at Riksrevisjonen fortsatt må arbeide med å utvikle revisjonspraksisen og at de internasjonale revisjonsstandardene i større grad kan reflekteres i retningslinjene for revisjonen. Det er utarbeidet en egen handlingsplan med tiltak for å følge opp funnene.

Ny strategi

Riksrevisjonen har i 2017 utformet et nytt strategidokument for perioden 2018–2024 og etablert et moderniseringsprogram som skal sikre at gevinster fra nåværende og framtidige utviklingsprosjekter realiseres.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen Human Kapital Indeks (HKI) ble gjennomført våren 2017. Temaene var medarbeiderengasjement, arbeidsklima og samarbeid. Riksrevisjonen har gjennomgående høy score på alle indeksene. 

I målingen kom det imidlertid fram at ledelsen kan bli bedre på å koordinere og gjennomføre endringsprosesser. Etablering av moderniseringsprogrammet for bedre å kunne styre gjennomføringen av utviklingsprosjekter, er et vesentlig tiltak for møte disse utfordringene.

Økonomi

Riksrevisjonen hadde i 2017 et mindreforbruk på 14,2 millioner kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er at Riksrevisjonen umiddelbart iverksatte innstrammingstiltak for å tilpasse driftsnivået til ny budsjettramme da det sommeren 2017 ble varslet 2,5 prosent reduksjon i budsjettforslaget for 2018. Et vesentlig tiltak var å la stillinger bli stående ubesatt ved ledighet slik at vi skulle være forberedt på nødvendig bemanningskutt i 2018. I januar 2017 budsjetterte vi med 466 årsverk for 2017, mens vi i januar 2018 budsjetterte med 446 årsverk for 2018. Vi klarte til tross for bemanningskuttet i 2017 å opprettholde omtrent det samme nivået på revisjonsarbeidet. I tillegg hadde vi noe lavere reiseaktivitet, lavere utgifter til kjøp av konsulenttjenester og noe lavere utgifter til lokaler enn budsjettert. Det har også blitt foretatt innstramminger i seniortiltak slik at vi nå er på linje med hva som generelt gjelder i staten.