Hopp til hovedinnhold

Tydelige prioriteringer og bredere dialog

Tydelige prioriteringer og bredere dialog

To endringer har preget Riksrevisjonens arbeid i 2022. Vi prioriterer tydeligere hva vi undersøker, og vi har etablert en bredere dialog med samfunnet rundt oss.

Riksrevisjonen har over tid opparbeidet seg betydelig tillit i det norske
samfunnet. Undersøkelsene vi gjennomfører blir normalt behandlet i
Stortinget. Det betyr at temaene vi løfter fram, får mye oppmerksomhet.
Derfor må vi vite at vi setter søkelyset på de viktigste utfordringene i
samfunnet.

Å opptre uavhengig er et grunnleggende prinsipp for alle riksrevisjoner. Vi
står fritt til å avgjøre hva vi skal fokusere på. Med det følger et ansvar for å
gjøre bevisste prioriteringer.

Riksrevisjonens kollegium besluttet i 2022 at Riksrevisjonen framover skal
ha seks strategiske prioriteringsområder.

Tre av områdene gjenspeiler det som har særlig fokus i sentrale politiske
dokumenter: omstillingene i samfunnet for å møte klimautfordringene,
samfunnssikkerhet og beredskap (inkludert ikt-sikkerhet) og forbedring av
offentlig sektor, inkludert digitalisering.

To av områdene gjelder det som har størst betydning for den nasjonale
økonomien: forhold som har særlig betydning for samfunnets ressurstilgang
(for eksempel høy sysselsetting), og forhold som har særlig betydning for
samfunnets ressursbruk (for eksempel trygdeordningene).

Det siste området er ivaretakelse av sårbare grupper. Dette er grupper som
får begrenset oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Da er det en
oppgave for Riksrevisjonen å sørge for at behovene deres ivaretas.

For at vi skal kunne utføre oppgaven vår, er det viktig at vi har god kunnskap
om det norske samfunnet. Riksrevisorkollegiet har derfor lagt opp til at
Riksrevisjonen skal ha bredere dialog med samfunnet rundt oss.

Betydningen av dialog har også fått økt oppmerksomhet i det globale
revisjonsfellesskapet. Som leder av kollegiet har jeg hatt møter med
statsråder og virksomhetsledere. I tillegg har jeg invitert sentrale
samfunnsaktører over hele landet til dialogmøter.

På denne måten har vi kunnet informere om våre strategiske prioriteringer og hva vi har funnet i undersøkelsene våre. Men først og fremst har vi fått innspill til hva vi bør sette søkelyset på framover. Dette vil bidra til at arbeidet vårt blir til enda større nytte.

God lesing!

Behandlet i Stortinget

Vi sendte årsrapporten vår til Stortinget 31. mars 2023. De behandlet den 6. juni.

Les mer på stortinget.no

Eldre årsrapporter?

Leter du etter årsrapporter fra 2021 eller tidligere? Send oss en e-post på postmottak@riksrevisjonen.no