Hopp til hovedinnhold

Samfunnsoppdraget

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom kontroller og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Som innbygger har du krav på å få vite om beslutningene de folkevalgte tar, følges opp. Dette er problemstillinger vi undersøker:

  • Er statlige regnskap korrekte?
  • Gjennomføres det Stortinget har bestemt på en effektiv måte?
  • Hvordan brukes pengene Stortinget har bevilget?
  • Jobber statsforvaltningen i tråd med lover og regler?


Vi undersøker:


Vi leverer våre undersøkelser som revisjonsrapporter til Stortinget. Rapportene er offentlig tilgjengelige. 

Se våre revisjonsrapporter.

Rapportene behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen og brukes i Stortingets utøvelse av kontrollfunksjonen. Stortinget er den kontrollerende myndighet i Norge, men har overlatt deler av kontrollvirksomheten til eksterne kontrollorganer, som er eksperter på sine fagfelt. 

Nedfelt i Grunnloven 

Riksrevisjonen har en konstitusjonell rolle. Det betyr at samfunnsoppdraget vårt er grunnlovsfestet. I § 75 k i Grunnloven står det at:

«Det tilkommer Stortinget [...] å utnevne fem revisorer som årlig skal gjennomse statens regnskaper og bekjentgjøre ekstrakter av dem ved trykken; regnskapene skal tilstilles disse revisorer innen seks måneder etter utgangen av det år som Stortingets bevilgninger er gitt for; samt å treffe bestemmelser angående ordningen av desisjonsmyndigheten overfor statens regnskapsbetjenter.»

Denne bestemmelsen har vært i Grunnloven siden den ble skrevet i 1814. To år senere, i 1816, ble Riksrevisjonen etablert.

Les mer om Riksrevisjonens historie.

Sikrer åpenhet

Vårt arbeid sikrer åpenhet om statens pengebruk og bidrar til at statlige virksomheter følger lover, forskrifter og retningslinjer. Åpenhet er viktig for å bygge tillit mellom deg som innbygger og offentlige myndigheter, en tillit som er avgjørende for at demokratiet skal fungere.

Lov og instruks om Riksrevisjonen

Et eget regelverk definerer de overordnede rammene for vårt arbeid, som Riksrevisjonens formål, oppgaver og rapporteringslinjen til Stortinget.

Regelverket vi jobber etter er:

Uavhengig og selvstendig

I § 2 i lov om Riksrevisjonen står det:

«Riksrevisjonen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres.»

Innenfor de overordnede rammene jobber vi uavhengig av både Stortinget og statsforvaltningen. Våre undersøkelser skal være objektive og gi Stortinget et faglig grunnlag for å utøve sin kontrollfunksjon overfor regjeringen.

Les mer om hvordan vi gjennomfører våre undersøkelser.

Visjon og strategi

Visjonen vår er "Revisjon til nytte for morgendagens samfunn". 

I virksomhetsstrategien vår for 2018–2024 har vi disse hovedmålene:

  • Riksrevisjonen skal være samfunnets fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon.
  • Riksrevisjonen skal gjennomføre revisjon og kontroll av høy kvalitet.
  • Riksrevisjonen skal være en effektiv organisasjon.

Hvordan vi jobber med strategi og mål kan du lese mer om i årsrapporten vår. 

Kontroll av Riksrevisjonen

Et kontrollorgan skal også kontrolleres. Derfor blir vi hvert år revidert av en ekstern revisor oppnevnt av Stortinget. Revisjonene finner du i våre årsrapporter.