Hopp til hovedinnhold

Vår historie

Vår historie

Riksrevisjonen er over 200 år og samfunnsoppdraget vårt er grunnlovsfestet.

 • 1814

  Grunnloven

  Grunnloven blir vedtatt, og § 75 k sier at Stortinget utnevner fem statsrevisorer.

 • 1816

  De fem første

  Det første kollegiet av statsrevisorer ble valg av Stortinget. Disse var Marcus Sodemann Lyng (kammerråd og fogd i Aker og Follo), Jonas Anton Hielm (dosent i juss og høyesterettsadvokat), Andreas Aagaard Kiøning(høyesterettsdommer), Jonathan Julius Aars (overkrigskomissær) og Christopher Frimann Omsen (høyesterettsdommer).

 • 1821

  Første instruks

  Den første instruks om Statsrevisjonen. Instruksen fastsatte blant annet tidsfrister for revisjon, at kollegiet skulle velge en formann og at statsrevisorene hadde krav på godtgjørelse. Statsrevisjonen skulle utgjøre den konstitusjonelle revisjonen, altså være Stortingets kontrollorgan.

 • 1822

  Revisjonsdepartementet opprettes

  Revisjonsdepartementet skulle være den administrative revisjonen som skulle revidere statsregnskapet.

 • 1840

  Styrkeforhold

  På 1840-tallet ble Statsrevisjonen styrket, revisjonsdepartementet svekket.

 • 1860

  Vanskelig regnskapsførsel

  På 1860-tallet gjorde regjeringens regnskapsførsel det vanskelig for Statsrevisjonen å kontrollere om regjeringen faktisk fulgte Stortingets vedtak.

 • 1878

  Regnskap og budsjett

  Statsregnskapet fulgte for første gang budsjettåret.

 • 1879

  Arne Garborg

  Forfatter Arne Garborg ble ansatt som kopist i Statsrevisjonen. I 1881 ble han valgt til første varamann til kollegiet og i 1883 ble Garborg fast statsrevisor.

 • 1884

  Kvinnelig saksbehandler

  Amalie B. Schjølberg ble ansatt som den første kvinnelige saksbehandler i Statsrevisjonen.

 • 1895

  Dragkamp

  Fram til 1918 var det dragkamp om revisjonsordningen under parlamentarismen.

 • 1918

  Sammenslåing

  Statsrevisjonen og revisjonsdepartementet ble slått sammen under navnet Statsrevisjonen

 • 1923

  Grov uforstand

  En av Statsrevisjonens to ekspedisjonssjefer ble dømt for grov uforstand i tjenesten, offentlighetens og Stortingets tillitt til Statsrevisjonen måtte gjenoppbygges over tid.

 • 1924

  Kollegiets formann

  Stortinget bestemmer at kollegiets formann skal velges av Stortinget.

 • 1934

  Misligheter

  Finansdepartementet ber sentralforvaltningen orientere Statsrevisjonen fortløpende om alle økonomiske misligheter de får kjennskap til.

 • 1938

  Nytt navn

  Statsrevisjonen endrer navn til Riksrevisjonen.

 • 1940

  Andre verdenskrig

  Riksrevisjonen opprettholder sin virksomhet til tross for at Stortinget ikke er samlet. Hele institusjonen tilpasset seg NS-regimet og antall ansatte økte under okkupasjonen. Etter krigen rapporterte Riksrevisjonen om sin revisjon av NS-regimet til Stortinget og satte også i gang revisjon av London-regjeringens disposisjoner.

 • 1947

  Kvinnelig byråsjef

  Gudrun Evensmo ble ansatt som første kvinnelige byråsjef i Riksrevisjonen.

 • 1949

  Revisjon av Riksrevisjonen

  Stortinget bestemmer at Riksrevisjonens regnskap ikke lenger skal revideres av Riksrevisjonen selv.

 • 1950

  Dalende interesse

  Stortingets interesse for Riksrevisjonens arbeid sank betydelig på 1950-tallet. Det ble etablert flere aksjeselskap i statseid industri. Riksrevisjonen ble ikke valgt som revisor for disse.

 • 1959

  Statsmonopol

  Riksrevisjonen overtar revisjonen av NSB, Telegrafverket og Postverket.

 • 1967

  EDB

  Det første EDB-kurset ble arrangert for Riksrevisjonens saksbehandlere.

 • 1972

  Utvidelse på gang

  Ingvaldsen-utvalget overleverte sin innstilling om Stortingets kontroll av forvaltningen til Stortinget. Innstillingen la grunnlag for kommende utvidelse av Riksrevisjonens kontrollfunksjon.

 • 1973

  Endelig i tide

  Riksrevisjonen klarte for første gang å oversende revisjon av statsregnskapet for foregående år i tide til Stortingets budsjettbehandling for neste år.

 • 1977

  Startskudd for internasjonale standarder

  Lima-deklarasjonen av 1977 stadfestet retningslinjer for statlig revisjon, men disse var prinsipielle og lite detaljerte.

 • 1979

  Forvaltningsrevisjon

  Begrepet "forvaltningsrevisjon" ble formelt tatt i bruk, tidligere hadde revisjonsformen blitt kalt "formålsrevisjon" og "resultatorientert revisjon".

 • 1987

  Mongstad

  Riksrevisjonen la fram sin omfattende rapport om Mongstad for Stortinget.

 • 1990

  Pressekonferanse

  Riksrevisjonen holder sin første pressekonferanse 16. oktober i forbindelse med sin framlegging av årlig revisjon og kontroll (Dokument 1).

 • 1992

  Revisjonsråd

  Stillingen "revisjonsråd" ble opprettet. Dette er den høyeste administrative stillingen i Riksrevisjonen og tilsvarer departementenes departementsråder. Første revisjonsråd var Kjell Gjelstad.

 • 1992

  Internasjonalt arbeid

  Riksrevisjonen innleder et langvarig samarbeid med riksrevisjonen i Zambia. Dette er det første av sitt slag for å styrke riksrevisjoner i utviklingsland.

 • 1994

  Egen dokumentserie

  Stortinget tildelte sin "Dokument 3"-serie til bruk for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner. Den første forvaltningsrevisjonen i Dokument 3-serien het "Om departementenes tilskuddsforvaltning".

 • 1995

  Kvinnelig revisjonsråd

  Bjørg Selås ble ansatt som første kvinnelige revisjonsråd.

 • 1996

  Logo

  Riksrevisjonen fikk utviklet egen logo som erstattet bruken av riksvåpenet.

 • 2004

  Ny lov

  I ny lov og instruks om Riksrevisjonen ble blant annet Stortingets instruksjonsrett ovenfor Riksrevisjonen presisert, kontrollen med forvaltningen av statlige selskaper gjort nærmere greie for og Riksrevisjonens innsynsrett i forvaltningens dokumenter fastslått.

 • 2005

  Forsvarsdepartementets regnskap

  Daværende forsvarsminister måtte møte til to høringer på Stortinget i løpet av to uker. Høringene var oppfølging av at Riksrevisjonen hadde underkjent Forsvarsdepartementets regnskap.

 • 2007

  Rollefordeling

  Som bistandsaktør samarbeider Riksrevisjonen med Utenriksdepartementet. I tillegg reviderer Riksrevisjonen Utenriksdepartementet. Rollefordelingen ble i 2007 avklart gjennom en avtale.

 • 2008

  Stortingspensjoner

  I forbindelse med revisjon av pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, ble navn fra Riksrevisjonen stikkprøveundersøkelser lekket til pressen. Riksrevisjonens håndtering av sensitive opplysninger ble kritisert.

 • 2009

  NAVs regnskap

  Etatens regnskap utgjorde en tredjedel av statsbudsjettet. Riksrevisjonen underkjente hele regnskapet i NAV. Dette førte til en egen høring i Stortinget.

 • 2011

  Fagfellevurdering

  Riksrevisjonen ble fagfellevurdert av et team sammensatt av representanter fra finsk og østeriksk riksrevisjon og den internasjonale revisjonsretten. Konklusjonen var overveiende positive, men inneholdt også forslag til forbedringer.

 • 2016

  200 år

  Riksrevisjonen feiret 200 år med åpne seminarer, offisiell markering i Operaen og litt festligheter.

 • 2020

  Koronavirus

  Fra mars 2020 jobber de aller fleste i Riksrevisjonen på hjemmekontor. Nesten alle eksterne og interne møter blir gjennomført digitalt.

 • 2021

  Lovutvalg

  I april bestemte Stortinget at et utvalg skal gjennomgå Riksrevisjonens virksomhet . Utvalget kan blant annet foreslå endringer i regelverket vårt.

 • 2022

  Stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger

  6. januar ga Stortinget Riksrevisjonen i oppdrag å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Oppdraget kom i kjølvannet av medias avsløringer om pendlerboliger og etterlønn for stortingsrepresentanter.

 • 2022

  Tilbake

  14. februar ble kontorene våre igjen hovedarbeidsplass.

 • 2022

  Begreper for kritikk

  I desember gikk vi fra fire til tre grader av kritikk i rapportene våre.

 • 2023

  Stortingets økonomiske ordninger til representanter

  27. april leverte vi undersøkelsen til Stortinget. Den avdekket betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansvar.

 • 2023

  Utvalg foreslår ny lov

  30. november leverte utvalget sitt forslag til ny lov for Riksrevisjonen til Stortinget. Utvalget foreslo blant annet økt uavhengighet og mer evaluering.

I forbindelse med Riksrevisjonens 200-års jubileum i 2016, utga historikerne Harald Espeli og Yngve Nilsen boka Riksrevisjonens historie 1816–2016. Den kan du låne på ditt lokale bibliotek. Den er også tilgjengelig digitalt hos Nasjonalbiblioteket.