Hopp til hovedinnhold

Ny lov

Stortinget jobber nå med en ny lov for Riksrevisjonen. Lovforslaget er ute på høring og 20. februar leverte vi Riksrevisjonens høringsuttalelse.

Et utvalg nedsatt av Stortinget har utredet Riksrevisjonens virksomhet. 30. november 2023 offentliggjorde utvalget sitt forslag til ny lov i Dokument 19 (2023–2024). Vi takker for et godt og grundig arbeid!

Forslaget til ny lov viderefører og styrker i all hovedsak samfunnsoppdraget til Riksrevisjonen. Hovedlinjene i forslaget er i tråd med den videreutviklingen vi selv legger opp til.

Riksrevisjonens høringsuttalelse

20. februar 2024 leverte Riksrevisjonen en høringsuttalelse. Den er vedtatt av Riksrevisjonens kollegium, vårt øverste organ. Merknader fra mindretallet ligger i uttalelsen.

I uttalelsen legger vi vekt på tre spørsmål:

  • Modellen for Riksrevisjonens ledelse
  • Noen begrensede, men viktige, presiseringer i måten vi skal utføre samfunnsoppdraget på
  • Vår internasjonale virksomhet

Nyttig evaluering

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan, og en sentral institusjon i det norske demokratiet.

Riksrevisjonens tillit og omdømme henger uløselig sammen med at arbeidet vårt har høy kvalitet. Derfor er vi takknemlige for at lovutvalget har gått nøye gjennom virksomheten. I tillegg til å utarbeide forslag til ny lov, har utvalget evaluert Riksrevisjonen som organisasjon. 

Evalueringen viser blant annet at politikerne har høy tillit til oss og at forvaltningen opplever undersøkelsene våre som nyttige. 

Det siste året har vi jobbet systematisk for å heve kvaliteten. Vi har iverksatt et særskilt kvalitetsprogram som skal sikre at de svakhetene evalueringe peker på, er rettet opp i løpet av det kommende året.

Lovforslaget er nå til behandling i Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler lovforslaget og vurderer de ulike høringsinnspillene. Ny lov skal etter planen vedtas i 2024.

Følg saken videre på stortinget.no