Kapittel 3.0

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Olje- og energidepartementet å

 • være mer åpne om hvordan høringsinnspillene til forslag til utlysninger av utvinningstillatelser blir vurdert og håndtert
 • ha en bedre faglig dialog med Klima- og miljødepartementet om vilkår i utvinningstillatelser hvor det er særskilte utfordringer
 • involvere miljømyndighetene tettere i saksbehandlingen av utbyggingsplaner i petroleumsvirksomheten

Riksrevisjonen anbefaler Olje- og energidepartementet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet å

 • sette i verk tiltak for å gjøre seismikkrådgivingen mer systematisk og kunnskapsbasert
 • sørge for at seismikkrådgivingen også ivaretar hensynene til sjøpattedyr

Riksrevisjonen anbefaler Klima- og miljødepartementet (Miljødirektoratet) å

 • styrke samarbeidet med næringen for å heve kvaliteten på miljørisikoanalysene og beredskapsanalysene
 • vurdere å sette i gang behandlingen av søknader om tillatelse etter forurensingsloven tidligere for feltutbygginger i petroleumsvirksomheten
 • forbedre saksbehandlingen og kravene som stilles til operatørenes oljevernberedskap
 • følge tettere opp den kommunale beredskapen i samarbeid med Samferdselsdepartementet (Kystverket) 

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet (Kystverket) å

 • vurdere tiltak for å styrke forskningen på nye metoder for oljevern i is
 • sikre bedre kjennskap til innholdet i operatørenes beredskapsplaner
 • vurdere det nasjonale beredskapssystemet i nordområdene ved å gjennomføre beredskapsanalyser og øvelser i samarbeid med næringen og andre myndigheter