Kapittel 15.0

Referanseliste

Internasjonale konvensjoner

 • De forente nasjoners havrettskonvensjon (United Nations convnetion on the law of the sea).
 • Ospar-konvensjonen (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic).
 • Den internasjonale konvensjonen om beredskap, aksjon og samarbeid ved oljeforurensning (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation).

Lover og forskrifter

 • Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven).
 • Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven).
 • Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • Lov om Kystvakten (kystvaktloven).
 • Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).
 • Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleums­virksomheten (aktivitets­forskriften).
 • Forskrift om styring og opplysnings­­plikt i petroleums­virksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften).
 • Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften).
 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
 • Forskrift om endring i forurensningsforskriften (nytt kapittel 18A om kommunal beredskap mot akutt forurensning).

Stortingsdokumenter

Stortingsmeldinger

 • St. meld. nr. 12 (2001–2002) Rent og rikt hav.
 • St. meld. nr. 14 (2004–2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og beredskap.
 • St. meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).
 • Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
 • Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten, med utrykt vedlegg om ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder.
 • Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.
 • Meld. St. 41 (2012–2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.
 • Meld. St. 20 (2014–2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten.
 • Meld. St. 35 (2015–2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.
 • Meld. St. 35 (2016–2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Proposisjoner til Stortinget

 • St. prp. nr. 64 (2008–2009) Utbygging og drift av Goliatfeltet.
 • Prop. 1 S for Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet for perioden 2015–2017.
 • Prop. 114 S (2014–2015) Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gass­virksomheten.
 • Prop. 80 S (2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten.

Innstillinger til Stortinget

 • Innst. S. nr. 178 (2004–2005) Innstilling fra samferdselskomiteen om På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap.
 • Innst. S. nr. 363 (2008–2009) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging og drift av Goliat-feltet.
 • Innst. 433 S (2010–2011) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
 • Innst. 143 S (2011–2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om en næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.
 • Innst. 495 S (2012–2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet og tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.
 • Innst. 382 S (2014–2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten.
 • Innst. 383 S (2014–2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten.
 • Innst. 72 S (2016–2017) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.
 • Innst. 455 S (2016–2017) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.
 • Innst. 368 S (2017–2018) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten.

Instrukser, retningslinjer og veiledere

 • Arbeids- og sosialdepartementet (2003) Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land. FOR-2003-12-19-1594.
 • Finansdepartementet (2013) Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten.
 • Finansdepartementet (2016) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen).
 • Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet (2013) Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel. Veileder.
 • Kystverket og Norsk olje og gass (2016) Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensnings­situasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig (brodokument mellom operatørene og Kystverket).
 • Miljødirektoratet (2015) Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs. Veileder M-107.
 • Miljødirektoratet (2016) Veileder for innhold i søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs. Veileder M-593.
 • Miljødirektoratet (2017) Bruk av dispergeringsmidler som beredskapstiltak. Veileder M-747.
 • Norsk olje og gass / IAGC (2009) Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser ombord i seismiske fartøy i norske farvann. Nr.126.
 • Norsk olje og gass (2013) Anbefalte retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser. Nr.136.
 • Norsk olje og gass (2013) Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser.
 • Oljedirektoratet (2010) Manual for fiskerikyndig person om bord på fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel.
 • OLF (2007) Guideline for Offshore Environmental Risk Analysis in Norway: The MIRA Method.
 • Olje- og energidepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet (2018) Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
 • Petroleumstilsynet (2017) Veiledning til rammeforskriften.
 • Petroleumstilsynet (2017) Veiledning til styringsforskriften.

Rapporter og fagartikler

 • Arbeids- og sosialdepartementet (2013) Tilsynsstrategi og HMS-regelverket i norsk petroleumsvirksomhet. Rapport fra arbeidsgruppe.
 • BaSEC (2017) BaSEC oljevernøvelse – Is og kulde – Barentshavet 2017.
 • Det Norske Veritas (2012) Oljevern beredskapsanalyse for lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet.
 • DNV GL (2018) Om mulighetsstudien for Oljevern i Norske havområder.
 • DNV GL and Nuka Research and Planning Group, LLC (2017) Circumpolar Oil Spill Response Viability Analysis (Technical report).
 • Engen-utvalget (2017) Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe.
 • Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn (2008) Kunnskapsstatus og forskningsbehov med hensyn til skremmeeffekter og skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og sjøpattedyr.
 • Forsvarets forskningsinstitutt (2017) Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. FFI-rapport 17/00075.
 • Grimsbø, Endre, John Dalen og Lise Doksæter (2016) Fisk merker magnetiske og elektriske felt, Havforskningsrapporten.
 • Havforskningsinstituttet (1996) Seismiske undersøkelser til havs: en vurdering av konsekvenser for fisk og fiskerier.
 • Havforskningsinstituttet (2017) Havforskningsrapporten 2017. Fisken og havet, særnummer 1–2017.
 • Havforskningsinstituttet (2017) Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkningsgruppen 2017. Fisken og havet, særnummer 1b-2017.
 • Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt (2017) Miljøverdier og sårbarhet i iskantsonen.
 • Havforskningsinstituttet (2017) Rådgivningsgrunnlag for seismikkundersøkelser.
 • Havforskningsinstituttet og Norsk polarinstitutt (2018) Polarfrontens fysiske beskaffenhet og biologiske implikasjoner. En verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i Barentshavet. Fisken og havet, nr. 8-2018.
 • Henriksen, Snorre og Olga Hilmo (red.) (2015) Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
 • International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) (2017) Arctic Oil Spill Response Technology Joint Industry Programme (JIP) - synthesis report.
 • Kystverket (2011) Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk.
 • Kystverket (2014) Beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen.
 • Kystverket (2015) Nasjonal plan – beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning i Norge.
 • Kystverket og DSB (2015) Beredskapsanalyse – Verstefallshendelser akutt forurensning (vurderinger og anbefalinger).
 • Kystverket (2016) Øvelser innen Kystverket, beredskap mot akutt forurensning – øvingsmønster 2016–2021.
 • Kystverket og NOFO øvelsesrapporter 2014–2016, Olje på vann.
 • Kystverket (2017) Strategi for FoU – 2017–2023.
 • Miljødirektoratet (2016) Petroleumssektoren og hensynet til marint miljø. Rapport M-621/2016.
 • Miljødirektoratet (2016) Arbeid mot nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet offshoreStatus 2016. Rapport M-643/2016.
 • NOFO (2016) Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørselskap 2016–2020.
 • NOFO (2017) BaSEC oljevernøvelse – Is og kulde – Barentshavet 2017.
 • NOFO (2018) Søknad om tillatelse til utslipp i forsøksøyemed, Olje På Vann (OPV) - 2018 med vedlegg.
 • Norges Fiskarlag mfl. (2009) Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet. Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn.
 • Norsk olje og gass (2014) Status for oljevernberedskapen på norsk sokkel.
 • Norsk olje og gass (2017) Sorte svaner. Et utvidet perspektiv på hvordan forstå, vurdere og styre risiko.
 • Norsk olje og gass. Miljørapporter 2016, 2017 og 2018.
 • NORUT (2015) Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. NORUT rapport nr. 08/2015.
 • Oljedirektoratet (2018) Leting 2018.
 • Oljevernutvalget (2015) Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden? Rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg.
 • Petroleumstilsynet (2016) Risikobegrepet i petroleumsvirksomheten.
 • Petroleumstilsynet (2017 og 2018) Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet. Sammendragsrapport.
 • Petroleumstilsynet (2017) Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – Akutte utslipp (RNNP AU). Utviklingstrekk 2016 norsk sokkel.
 • Petroleumstilsynet (2018) Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – Akutte utslipp (RNNP AU). Utviklingstrekk 2017 norsk sokkel.
 • Petroleumstilsynet (2017) Rapport fra øvelse Myndex 2016.
 • Petroleumstilsynet (2018) Oppfølging av selskapenes aktiviteter for å redusere HC-lekkasjer.
 • Petroleumstilsynet (2018) Integrert og helhetlig risikostyring i petroleumsindustrien.
 • Dokument 3:6 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet.
 • Administrativ rapport 1 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren.

Internettsider og -artikler

Kartdata og datasett

Andre kilder

 • Bilateral avtale mellom Norge og Russland angående bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet (1994).
 • Miljødirektoratet (2016) Anmodning om høring av forslag til forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning. 18. mars 2016.
 • Samarbeidsavtale av 5. mars 2009 mellom Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet.
 • Samarbeidsavtale mellom Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet av 23. november 2016.
 • Samarbeids- og bistandsavtale mellom Kystverket og Miljødirektoratet av 5. april 2016.
 • Arbeids- og sosialdepartementet (2018) Tildelingsbrev 2018 – Petroleumstilsynet. 3. januar 2018.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2018) Tildelingsbrev til Havforskningsinstituttet. 2. januar 2018.
 • Samferdselsdepartementet (2017) Tildelingsbrev til Kystverket. 21. desember 2017.
 • Miljødirektoratet, Tilsynsrapporter for felt og letevirksomhet i Barentshavet i perioden 2015–2018.
 • Petroleumstilsynet, Tilsynsrapporter for felt og letevirksomhet i Barentshavet i perioden 2015–2018.