Kapittel 16.0

Ordliste

B B

Barentshavet

Et grunt hav som dekker området fra Norskehavet i vest til kysten av Novaja Semlja i øst, og fra kysten av Norge og Russland i sør til om lag 80° N.

BarentsWatch

Overvåkings- og informasjonssystem der myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner skal ha enkel tilgang til sammenstilte, oppdaterte og pålitelige offentlige data for de nordlige hav- og kystområdene. Administreres av Kystverket.

Blokk

Geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten. Betegnelsen på blokken angir hvilken bredde- og lengdegrad den ligger på. I Nordsjøen tilsvarer en blokk ca. 500 km2; i Barentshavet er blokkene mindre fordi avstanden mellom lengdegradene blir mindre lenger nord.

Borekaks

Utboret steinmasse som fjernes fra borehullet etter hvert som brønnen bores.

Borerigg

Boretårn, nødvendig maskineri og tilleggsutstyr som brukes ved boring etter olje eller gass fra en boreinnretning.

Brønn

Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass eller vann, eller kartlegge eller overvåke brønner. Det er flere typer brønner, for eksempel letebrønner (brønn som bores for å påvise petroleum) og produksjonsbrønner (brønn som bores for å produsere petroleum).

Brønnkontrollhendelse

Innstrømning av væske i en brønn med påfølgende oppbygging av trykk som kan føre til en storulykke.

D D

Dispergering

Kjemisk metode for å løse opp oljeansamlinger i havet til små dråper.

F F

Funn

Én eller flere forekomster av petroleum som er oppdaget i samme brønn.

I I

Iskantsonen

Overgangen mellom tett drivis og åpent hav.

K K

Kontinentalsokkelen

Juridisk er det havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områdene som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelsen av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat. Geologisk brukes kontinentalsokkelen om den noenlunde flate havbunnen som strekker seg fra land ut til grensen mellom den flate kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen. Kontinentalsokkelen omtales i denne rapporten som sokkelen eller norsk sokkel.

M M

Modne områder

Områder på sokkelen hvor det er kjent geologi og godt utbygd infrastruktur.

N N

Norsk sokkel

Se kontinentalsokkelen.

Nummererte konsesjonsrunder

Tildeling av utvinningstillatelser i områder på sokkelen hvor det er mindre kunnskap om geologien, flere tekniske utfordringer og manglende infrastruktur. Gjennomføres vanligvis hvert andre år og nummereres fortløpende.

O O

Operatør

Selskapet som har ansvar for den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.

P P

Pelagisk

Betegner for eksempel fisk eller fuglearter som lever i tilknytning til de frie vannmassene i havet.

Petroleumsvirksomhet

Undersøkelse, leteboring, utvinning, transport og utnyttelse av petroleum, unntatt transport med skip.

Polarfronten

Området hvor det relativt varme vannet fra Atlanterhavet møter det kalde og mindre salte vannet fra Arktis.

Produsert vann

Vann som følger med brønnstrømmen fra reservoaret, og som kan inneholde ulike stoffer, inklusive dispergert olje og tilsatte kjemikalier.

PUD

Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster.

R R

Responstid

Total tid fra en hendelse inntreffer, til oljevernsystemet er på plass og begynner sin funksjon.

Rettighetshaver

Én eller flere fysiske eller juridiske personer som etter petroleumsloven har en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse av petroleum. Omfatter både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltakeren.

S S

SAM-X

Felles kartverktøy for å forenkle planlegging og gjennomføring av seismikkinnsamling og gi fiskere informasjon om petroleumsinstallasjoner.

SEAPOP

Overvåkings- og kartleggingsprogram for norsk sjøfugl som ble startet i 2005. Arbeidet organiseres og utføres av Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt og Universitetsmuseet i Tromsø. Programmet er finansiert av Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Norsk olje og gass. Dataene oppdateres løpende.

Seismiske undersøkelser

Lydbølger som sendes fra en kilde for å gi et bilde av geologien i undergrunnen.

Storulykke

En akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller en eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.

Særlig verdifulle og sårbare områder

Områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet, også utenfor områdene selv. Eksempler på miljøverdier i særlig verdifulle og sårbare områder er viktige leve- eller gyteområder for fisk, viktige leveområder for sjøfugl og sjøpattedyr, eller korallforekomster.

T T

TFO

Forkortelse for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder», som betyr tildeling av utvinningstillatelser i modne områder på sokkelen. Gjennomføres vanligvis hvert år.

U U

Utblåsning

Plutselig, kraftig og ukontrollert utstrømming av gass, olje, boreslam og vann fra en brønn. 

Utvinningstillatelse

Tillatelsen gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleumen som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte én eller flere blokker eller deler av blokker, og den regulerer rettighetene og pliktene til selskapene som deltar. Dokumentet utfyller bestemmelsene i petroleumsloven og gir detaljerte vilkår for de enkelte tillatelsene.