Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Oppfølging av undersøkelse om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

I 2017 leverte vi en undersøkelse som avdekket mangelfull arkivering og feil journalføring i departementer og statlige etater. Vi har undersøkt status siden sist. Oppfølgingen viser at utviklingen går...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av norsk bistand til Verdensbankens fond

Utenriksdepartementet har ikke god nok dokumentasjon på at Verdensbankens fond er en effektiv måte å gi bistand på.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig revisjon 2020

I 2020 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 233 årsregnskaper for departementene, underliggende virksomheter og fond. Staten har brukt rekordhøye 301 milliarder kroner av Oljefondet, men vi ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2021

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gj...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kompensasjonsordning for merverdiavgift

Når offentlige virksomheter produserer varer og tjenester selv, betaler de ikke merverdiavgift. Avgiften kan virke konkurransevridende mellom offentlig egenproduksjon og kjøp fra andre. Riksrevisjonen...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kryssubsidiering i universitets- og høyskolesektoren

Kryssubsidiering betyr at inntekter fra én aktivitet benyttes til å finansiere en annen aktivitet, og kan gå ut over muligheten til å løse andre viktige oppgaver. For å unngå dette er det viktig å dok...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av ny registerplattform i Brønnøysundregistrene

Ny registerplattform i Brønnøysundregistrene (BRsys) skal gi moderne og trygge registertjenester samlet på ett sted. Vår undersøkelse viser at prosjektet er forsinket, leverer mindre og koster mer enn...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren

Forskningsetikk er viktig for å sikre kvalitet i og tillit til forskningen. Vår undersøkelse viser at de statlige forskningsinstitusjonene i universitets- og høyskolesektoren ikke gjør nok for å sikre...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Revisjon av Utenriksdepartementets regnskap

Den årlige revisjonen av Utenriksdepartementets regnskap viser at de brøt kontantprinsippet i bevilgningsreglementet i 2020. Det er kritikkverdig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Klikk for å lese mer.