Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap

Det er store forskjeller i hvordan departementene dokumenterer sine styrevalgprosesser, og hvordan de dokumenterer og vurderer innspill til styrekandidater. Prosessene i departementene er både lite et...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023

Vi følger tre av ti undersøkelser videre i årets rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjoner. Syv undersøkelser avsluttes. I den ene saken – henvisningspraksis fra fastlegeordningen til spesialist...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Digitalisering i politiet

Politiet har digitalisert for lite. Konsekvensen er at borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Politiet har ikke prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

Manglende og sene avklaringer av juridiske problemstillinger står i veien for deling og gjenbruk av data. Regelverket er komplekst og ikke godt nok tilpasset de digitale mulighetene vi har i dag. Men ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Utnyttelse av IT-systemer på sykehus

Nye IT-systemer – deriblant Helseplattformen – fungerer ikke som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasien...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølgingsundersøkelse: Bemanningsutfordringer i helseforetakene

Etter fire år – vel og merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

Enova skal være et effektivt virkemiddel for å nå Norges klimaforpliktelser og lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er ikke tilfredsstillende at Enova ikke får mer ut av pengene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

Kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. 5 av 236 årsregnskaper har vesentlige feil. At statens regnskaper har god kvalitet og at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt, ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Klarspråk i Nav og Statens pensjonskasse

Nav sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd følger ikke Språkrådets anbefalinger til klarspråk. Et vedtak fra Nav har stor betydning for mottakerne. Derfor er det viktig at språket i vedtakene...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av person- og helseopplysninger i helseregistre

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er dataansvarlig for de lovbestemte helseregistrene. De har ansvaret for informasjonssikkerheten selv om de har avtaler med leverandø...

Klikk for å lese mer.