Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning av forurensning fra nedlagte gruver

Avrenning fra nedlagte gruver er en vesentlig kilde til forurensning av norske vassdrag. Vår undersøkelse viser at Nærings- og fiskeridepartementet ikke oppfyller pålegg fra forurensningsmyndighetene ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sporbarhet i prioritering av prosjekter til Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er planen for å utviklesystemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport i Norge. Vår undersøkelse viser at etatenes arbeid med det faglige grunnlaget til NTP i liten gr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Navs kontroll med koronarelaterte ytelser

Nav har utbetalt store beløp gjennom koronarelaterte ytelser i forbindelse med pandemien. Vår revisjon viser at omfanget av mulige feilutbetalinger er stort, at etterkontrollarbeidet er arbeidskrevend...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Klagesaksbehandlingen på skatteområdet

Undersøkelsen viser at saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet i flere år har vært for lang, og at dette har uheldige konsekvenser, både for den enkelte skattepliktige og for staten.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilskudd til organisasjoner

Tilskudd er et virkemiddel for å oppnå et mål, eller skape resultater for en bestemt målgruppe. Vår undersøkelse viser at tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper i hovedsa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Vi har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder. Politiets oppklaringsprosent har gått ned. Brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser. Dette er noen av ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av politiets måloppnåelse på sentrale oppgaver

Politiet er i stand til å håndtere alvorlige oppdrag og etterforske alvorlig kriminalitet bedre enn før, men oppklaringsprosenten har gått ned og det tar for lang tid å etterforske de mest alvorlige s...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med klimatilpasning av bebyggelse og infrastruktur

Klimaendringene fører til mer ekstremvær og økt fare for blant annet flom, skred og stormflo. Vi har undersøkt hvordan myndighetene har arbeidet med å tilpasse bebyggelse, veier, jernbane og kystinfra...

Klikk for å lese mer.