Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Klarspråk i Nav og Statens pensjonskasse

Nav sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd følger ikke Språkrådets anbefalinger til klarspråk. Et vedtak fra Nav har stor betydning for mottakerne. Derfor er det viktig at språket i vedtakene...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av person- og helseopplysninger i helseregistre

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er dataansvarlig for de lovbestemte helseregistrene. De har ansvaret for informasjonssikkerheten selv om de har avtaler med leverandø...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilsyn av elsikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke tilstrekkelig oversikt over elsikkerheten. Det har vært en nedgang på nesten 75 % i antall tilsyn av landbaserte elektriske anlegg fra 2015 til...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet samt kryptovaluta

Det norske fellesskapet taper 7 milliarder kroner i året på at inntekt og formue skjules i utlandet og unndras skatt. Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Skatteetaten ikke kontrollerer dette ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

Myndighetene har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten. God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skull...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

Universitet og høgskular har ikkje lagt godt nok til rette for at undervisarane skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogramma. Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre god utda...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Gjennomføringen av byggetrinn 1 Nytt regjeringskvartal

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at selv om flere tiltak er kuttet og flyttet ut av byggetrinn 1, er det per febr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021

Utanriksdepartementet gjer ikkje nok systematiske vurderingar av resultat av bistanden til Syria-krisa. Det er viktig at departementet veit kva resultat ein oppnår med midlane. Då kan bistandsmidlane...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig, men veiene har verken blitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig...

Klikk for å lese mer.