Kapittel 19.0

Referanseliste

Lover og forskrifter

 • Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven).
 • Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetsloven).
 • Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
 • Forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.
 • Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
 • Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2011 – samfiske.
 • Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2003) Kongelig resolusjon om forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten – fylkesbindingene mv. res. 17. juni 2016.
 • Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften).
 • Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2018.
 • Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2019.
 • Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2019.

Stortingsdokumenter

Stortingsvedtak

 • Vedtak 505 tilhørende sak om Strukturtiltak i kystfiskeflåten. meld. nr. 20 (2002–2003), Innst. S. nr. 271 (2002–2003).
 • Lovvedtak 97 (2014–2015) Vedtak til lov om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske).

Innstillinger til Stortinget

 • O. nr. 38 (1998–99) Innstilling fra næringskomiteen om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).
 • S. nr. 271 (2002–2003) Innstilling fra næringskomiteen om strukturtiltak i kystfiskeflåten.
 • S. nr. 238 (2006–2007) Innstilling fra næringskomiteen om strukturpolitikk for fiskeflåten.
 • O. nr. 45 (2007–2008) Innstilling fra næringskomiteen om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova).
 • 253 L (2012–2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.
 • 418 S (2012–2013) Innstilling fra næringskomiteen om verdens fremste sjømatnasjon.
 • 342 L (2014–2015) Innstilling frå næringskomiteen om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske).

Proposisjoner til Stortinget

 • prp. nr. 67 (1997–98) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).
 • prp. nr. 20 (2007–2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova).
 • 59 L (2012–2013) Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.
 • 88 L (2014–2015) Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske).

Stortingsmeldinger

 • meld. nr. 20 (2002–2003) Strukturtiltak i kystfiskeflåten.
 • meld. nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten.
 • St. 22 (2012–2013) Verdens fremste sjømatnasjon.
 • St. 17 (2014–2015) Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe.
 • St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere (trukket).
 • St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet fiskerinæring.

Instrukser

 • Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen).
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2012) Instruks - bedre kvoteutnyttelse mellom tillatelser i samme rederi, 9. oktober 2012.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2017) Instruks om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang, 15. juni 2017.

Strategier

 • Nærings- og fiskeridepartementet (2019) Regjeringa sin strategi for heilårige arbeidsplassar i fiskeindustrien.

Offentlige utredninger (NOU)

 • NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem.
 • NOU 2006: 16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten.

Høringer og høringssvar

 • Nærings- og fiskeridepartementet (2018) Høyring - fisket etter sei for kystfartøy - utnytting av kvote, 9. april 2018.
 • Fiskeridirektoratet (2018) Høringssvar - Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem, 14. mai 2018.
 • Sjømat Norge (2017) Høringssvar - NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem.28. april 2017.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2018) Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem. Drøftingsnotat for høring, 23. mars 2018.
 • Fiskeridirektoratet (2017) Fiskeridirektoratets høringssvar - innføring av distriktskvoteordning for torsk, 30. august 2017.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2017) Høring - innføring av distriktskvoteordning for torsk, juli 2017.
 • Fiskeridirektoratet (2017) Høringssvar - Endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy, 15. november 2017.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2017) Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy, 13. september 2017.
 • Fiskeridirektoratet (2016) Høringssvar - hevet kvotetak for kystflåten med hjemmelslengde 11 (13) meter og over, 12. februar 2016.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2015) Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd. Høyringsdokument. november 2015.
 • Fiskeridirektoratet (2014) Høringsuttalelse - forslag til endringer i deltakerloven - tildeling av konsesjoner, deltakeradganger mv., 19.desember 2014.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2014) Forslag til endringer i deltakerloven – tildeling av konsesjoner, deltakeradganger mv. Høringsnotat av 23. september 2014.
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2014) Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter heimelslengd. Høyringsdokument, 29. april 2014.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2013) Høring - forslag om å åpne for bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg, 20. februar 2013.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2011) Høring - forslag om å endre reglene om kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg, 30. juni 2011.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2010) Høringsbrev om endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy, februar 2010.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2010) Høringsbrev - Samfiske for kystflåten under 11 meter hjemmelslengde i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, 12. februar 2010.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2007) Videreføring av prøveordning med distriktskvoter. Høringsnotat av 24. april 2007.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2007). Eierskapsbegrensninger i kystflåten. Høringsnotat av 25. oktober 2007.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2007). Størrelsesbegrensning for store kystfartøy. Høringsnotat av 20. august 2007.

Brev, e-poster og referater

 • Regelrådet (2018) Uttalelse: Høyring - fisket etter sei for kystfartøy - utnytting av kvote. Brev til Nærings- og fiskeridepartementet, mai 2018.
 • Fiskeridirektoratet (2010) Referat fra reguleringsmøte 16. og 17. november 2010.
 • Fiskeri- og kystdepartementet (2009) Samfiskeordning for fartøy under 11 meter i kystflåten. Brev til Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag, 22. januar 2009.
 • Fiskebåt (2010) Bruk av leiefartøy ved kontrahering av fiskefartøyer. Brev til Fiskeri- og kystdepartementet, 1. desember 2010 

Rapporter, fagbøker og fagartikler

 • FAO (1999) Managing Fishing Capacity: Selected Papers on Underlying Concepts and Issues. FAO Fisheries Technical Paper 386, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.
 • Fiskeriforskning (2007) Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006. Rapport 5/2007.
 • Nofima (2007) Distriktskvoteordningen - Fangståret 2007. Rapport 4/2008.
 • Nofima (2008) Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling - Empiriske funn og kunnskapshull. Rapport 7/2008.
 • Sintef (2012) Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring.
 • Nofima (2013) Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde. Rapport 13/2013.
 • Sintef (2015) Effekter av strukturering i norsk fiskerinæring. Sluttrapport 2015.
 • Ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (2016) Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Nofima (2016) Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk. Rapport 20/2016.
 • Fisken og folket (2016). Iversen, Audun (red.), Øystein Hermansen, Edgar Henriksen, John Roald Isaksen, Petter Holm, Bjørn-Inge Bendiksen, Thomas Nyrud, Kine Mari Karlsen, Patrick Berg Sørdahl og Bent Dreyer. Orkana forlag/Nofima.
 • Hannesson, Rögnvaldur (2016) Fish quota prices in Norway. Marine Resource Economics 32(1).
 • Nofima (2017) Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst. Rapport 27/2017.
 • Sintef (2018) Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med data fra 2016 og 2017.
 • Nofima (2018) Strukturering i fiskeflåten. Drivkrefter og konsekvenser. Rapport 8/2018.
 • Nofima (2018) Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. Rapport 16/2018.
 • Nofima (2018) Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land. Faglig sluttrapport. Rapport 22/2018.
 • Nofima (2018) Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Driftsåret 2015. Rapport 31/2018.
 • Nofima (2018) Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Oppsummering av lønnsomhet, sysselsetting og struktur i 2017.
 • Fiskeridirektoratet (2019) Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2017.
 • NORCE (2019) Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019.
 • Nofima (2019) Driftsundersøkelse i fiskeindustrien. Driftsårene 2016 og 2017. Rapport 27/2019.
 • PwC (2019) Sjømatbarometeret 2019.
 • Sintef (2019) Ringvirkningsanalyser for fiskeri- og havbruksnæringen.

Internettsider og -artikler

Andre kilder

 • Notat fra Fiskarlaget, Høringsdokument om kvotefordelinger mellom flåtegrupper, Kvote og fangststatistikker for årene 2007–2014, Finnmarksmodellen, juni 2015.
 • Kirsti Strøm Bull og Hans Christian Bull (2016) Særuttalelse til P. Holm (Norges Fiskerihøyskole, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) og E. Henriksen (Nofima): Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk.
 • Isaksen, J.R. (2016) «Samfiske. Formål, utvikling og analyse». Presentasjon for styringsgruppen i Torskeprogrammet, Nofima, 9. februar. Gjengitt i Nærings- og fiskeridepartementet (2018) Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem. Drøftingsnotat for høring, 23. mars 2018.
 • Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn, Behandlet i Sametingets plenum 7.desember 2017.
 • Nofima (2019) Notat om verdi av strukturkvoter.
 • Presentasjon av Nærings- og fiskeridepartementet Oversikt over norsk fiskeriregelverk. juni 2018.