Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

Verjemålsreforma skal betre rettsforholda for dei som treng verje, men problem med eit nytt saksbehandlingssystem har forseinka gjennomføringa av fleire sentrale tiltak.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

​​Fylkesnemndenes behandling av barnevernssaker tar betydelig lengre tid enn lovens krav. I 2014 hadde nær 30 prosent av sakene en behandlingstid på over fire måneder.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøking av barnefattigdom

Mange kommunar gjer for lite for at barn som veks opp i familiar med låginntekt, skal kunne delta sosialt. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bør medverke til å styrkje kommunane sitt...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler

Bekymringsmeldinger henlegges feilaktig, og det tar tid før barna får hjelp. Tiltakene kan pågå lenge uten at barneverntjenesten vurderer om de fungerer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Undersøkelsen viser mangelfull etterlevelse av regelverket om spesialundervisning i grunnskolen.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Styring og forvaltning av barnehagetjenestene

Noen barnehager har høyt sykefravær og lav grunnbemanning. En av ti barnehager har for få pedagoger og tilfredsstiller dermed ikke krav i forskrift om pedagogisk bemanning.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

I rapporten for 2007, er det flere forhold Riksrevisjonen ser alvorlig på: Ventetid for rettighetspasienter, korridorpasienter, NAVs oppfølging av sine brukere, BUFetats kvalitetskontroll, anskaffelse...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Virksomhetsanalyse av Bufetat

Bufetat har hatt behov for tilleggsbevilgninger alle årene etter oppstarten i 2004. Direktoratet har ved oppstarten ikke hatt tilstrekkelige ressurser, bemanning og kompetanse, noe som har bidratt t...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen

Svakhetene i kontantstøtteordningen har vært kjent gjennom mange år. Nødvendige, forbedrende tiltak har allikevel ikke blitt iverksatt. Styringen fra Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- o...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer

Tjenestebehovene til barn og unge med psykiske problemer blir ikke dekket godt nok.

Klikk for å lese mer.