Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2015

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av reorganisering av skatteetaten eller undersøkelsen av politiets arbeid med vinningskriminalitet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Det har vært en kraftig økning i gods- og passasjertrafikken til og fra Norge. Smugling er stadig mer profesjonelt organisert. Store volum av gods, reisende og transportmidler, en langstrakt kystlinj...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift

Staten kan gå glipp av betydelige inntekter fra merverdiavgift. En mer effektiv kontroll er viktig både for å sikre statens inntekter og for å påse at regelverket følges likt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten

Reorganiseringen av skatteetaten i perioden 2008–2009 har på vesentlige områder ført til en forbedret skatteforvaltning. Målet om å styrke kontroll og innkrevingsvirksomheten overfor næringsdrivende o...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata

Kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata er helt sentrale deler av skatteetatens kontrollvirksomhet. Det har vært stor variasjon mellom skatteregionene med kontrollen av næringsdrivende og selskape...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet

Politi- og påtalemyndigheten utgjør en flaskehals i oppfølgingen av anmeldte saker. Andelen henleggelser på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet har økt vesentlig i perioden 2004–2007.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll

Det er fortsatt betydelige variasjoner mellom kommunene i skatteoppkrevernes resultater og virkemidler både i innkrevingsarbeidet og i den stedlige arbeidsgiverkontrollen.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten

Toll- og avgiftsetaten har ikke i tilstrekkelig grad har oversikt over tidligere avgiftsavgjørelser. Toll- og avgiftsdirektoratets oppfølging av hvordan avgiftsregelverket skal praktiseres, varierer a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet

Undersøkelsen viser at 39 prosent av bedriftene mener de bruker mer ressurser på skjemainnrapportering nå enn for to til tre år siden.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Det er på flere områder et forbedringspotensial for skatteetatens og toll- og avgiftsetatens innfordringsarbeid. En mer effektiv innfordring vil kunne gi en ikke ubetydelig inntekt for staten,

Klikk for å lese mer.