Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Vi har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder. Politiets oppklaringsprosent har gått ned. Brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser. Dette er noen av ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver

Politiet er i stand til å håndtere alvorlige oppdrag og etterforske alvorlig kriminalitet bedre enn før, men oppklaringsprosenten har gått ned og det tar for lang tid å etterforske de mest alvorlige s...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring

Klimaendringene fører til mer ekstremvær og økt fare for blant annet flom, skred og stormflo. Vi har undersøkt hvordan myndighetene har arbeidet med å tilpasse bebyggelse, veier, jernbane og kystinfra...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Koronastøtten kom raskt på plass da nedstengingen av landet truet norske bedrifter og arbeidsplasser. De aller fleste søkerne fikk utbetalt støtte fort, men noen måtte vente uforholdsmessig lenge og m...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bevilgninger til Arbeids- og velferdsetatens tiltak under koronapandemien

Da Norge stengte ned og arbeidsledigheten skjøt til værs, måtte Nav å hive seg raskt rundt og sikre at folk som mistet livsgrunnlaget over natta, fikk penger til å kunne klare seg. Tross store utfordr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Et dataangrep i kraftforsyningen kan få katastrofale følger for samfunnet. Vår undersøkelse viser at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har fulgt opp at beredskapen mot slike angrep er g...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Eksport av våpen og annet forsvarsmateriell, skal bare skje etter en nøye vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i området de skal selges til. Vår undersøkelse viser at Utenriksdepartementet...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer

Våre simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner. Vi fikk også tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger i alle regionene.

Klikk for å lese mer.