Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer

Vår undersøkelse viser at Olje- og energidepartementet ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer

Våre simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner. Vi fikk også tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger i alle regionene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer

Vår undersøkelse viser at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter at Bane NOR ble etablert. Målet for punktlighet ble ikke nådd verken i 2018 eller 2019. Bane NOR har heller ikke g...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjonssikkerhet i Norfund

Vår undersøkelse viser at Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen med fritt behandlingsvalg

Informasjonen om forventede ventetider på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted gir ikke et godt bilde av den faktiske ventetiden.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styring og oppfølging av drift og måloppnåelse i Space Norway AS

Undersøkelsen viser at Nærings- og fiskeridepartementet i perioden 2014 fram til høsten 2018 var passiv i sin oppfølging av Space Norway AS. Departementet har fra høsten 2018 blitt mer aktiv og bedt o...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2018

For 2018 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 118 selskaper. Vi har merknader til tre saker som gjelder bemanningsutfordringer i helseforetak, variasjon i for...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene

Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er viktige for å gi pasienter trygge og gode helsetjenester. Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell og mange job...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft. For mange av de store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn p...

Klikk for å lese mer.