Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes bruk av legeressursene

Helseforetakene utnytter ikke legekapasiteten ved poliklinikkene godt nok. Mer langsiktig planlegging, bedre prosesser for prioritering av pasienter og mer brukervennlige elektroniske systemer kan fri...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av godtgjørelse til styret og daglig leder i statlig heleide selskaper

Kostnadene til godtgjørelse til styret og daglig leder har i flertallet av selskapene hatt en sterkere økning enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av internkontroll og rutiner ved håndtering av innsideinformasjon

Departementene som er undersøkt har ikke god nok intern håndtering av innsideinformasjon. Spesielt gjelder dette den innsideinformasjonen de har som sektormyndighet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av lønnsomhet og kostnadseffektivitet i Avinor AS

Avinor har hatt en sterk kostnadsvekst i perioden 2010–2017, og så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene har overskredet opprinnelige kostnadsrammer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv. Det er stor grad av underrapportering i alle helseforetakene. Ulik forståelse og praktisering av regelverket er problemer som har vedvar...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av mål og indikatorer for måloppnåelse og effektiv drift i statlig heleide selskaper

Siden 2006 har de statlige selskapene vært inndelt i fire kategorier. Kategori 3 omfatter selskaper der staten har forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte, samfunnsmessige, mål med eierska...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

Reinnleggelse av pasienter overført fra somatiske sykehus til kommunehelsetjenesten har økt i omfang. I 2016 utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne pasientgruppen som i øvrige. Sykehusen...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av effektivitet i sykehus

Spesialisthelsetjenesten står overfor store utfordringer med omstilling, blant annet på grunn av økende behov for spesialisthelsetjenester, aldrende befolkning og strammere offentlige budsjetter. Det ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes håndtering av bierverv

Mange ansatte i helsesektoren tar på seg bierverv, altså lønnet eller ulønnet aktivitet for en annen arbeidsgiver, samt eierinteresser og styreverv i annen virksomhet. Undersøkelsen viser at få av de ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av tilskudd til forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet

De fleste selskapene under Kunnskapsdepartementet som driver med forsknings- eller forskningsrelatert virksomhet og mottar statlige tilskudd, bruker tilskuddene i strid med forutsetningene i økonomibe...

Klikk for å lese mer.