Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017

Riksrevisjonen tar særlig opp sju forhold med behov for mer aktiv oppfølging, blant annet Helse Sør-Østs investeringer i ny radiologiløsning og digital fornying og godtgjørelser til styrer og daglig l...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Helse Sør-Østs gjennomføring av radiologiprogrammet RIS/PACS

Arbeidet med felles radiologiløsning i Helse Sør-Øst pågikk i sju år, men løsningen kunne likevel ikke brukes. I februar 2018 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å avlyse innføringen av det regionale ra...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten

Styrer i helseforetakene er for passive i sin rolle med å påse at de får nødvendig informasjon om vesentlige utfordringer, som er nødvendig for å kunne føre tilsyn med at foretakene drives forsvarlig ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes bruk av legeressursene

Helseforetakene utnytter ikke legekapasiteten ved poliklinikkene godt nok. Mer langsiktig planlegging, bedre prosesser for prioritering av pasienter og mer brukervennlige elektroniske systemer kan fri...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av godtgjørelse til styret og daglig leder i statlig heleide selskaper

Kostnadene til godtgjørelse til styret og daglig leder har i flertallet av selskapene hatt en sterkere økning enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av internkontroll og rutiner ved håndtering av innsideinformasjon

Departementene som er undersøkt har ikke god nok intern håndtering av innsideinformasjon. Spesielt gjelder dette den innsideinformasjonen de har som sektormyndighet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av lønnsomhet og kostnadseffektivitet i Avinor AS

Avinor har hatt en sterk kostnadsvekst i perioden 2010–2017, og så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene har overskredet opprinnelige kostnadsrammer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv. Det er stor grad av underrapportering i alle helseforetakene. Ulik forståelse og praktisering av regelverket er problemer som har vedvar...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av mål og indikatorer for måloppnåelse og effektiv drift i statlig heleide selskaper

Siden 2006 har de statlige selskapene vært inndelt i fire kategorier. Kategori 3 omfatter selskaper der staten har forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte, samfunnsmessige, mål med eierska...

Klikk for å lese mer.