Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

Reinnleggelse av pasienter overført fra somatiske sykehus til kommunehelsetjenesten har økt i omfang. I 2016 utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne pasientgruppen som i øvrige. Sykehusen...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av effektivitet i sykehus

Spesialisthelsetjenesten står overfor store utfordringer med omstilling, blant annet på grunn av økende behov for spesialisthelsetjenester, aldrende befolkning og strammere offentlige budsjetter. Det ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes håndtering av bierverv

Mange ansatte i helsesektoren tar på seg bierverv, altså lønnet eller ulønnet aktivitet for en annen arbeidsgiver, samt eierinteresser og styreverv i annen virksomhet. Undersøkelsen viser at få av de ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av tilskudd til forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet

De fleste selskapene under Kunnskapsdepartementet som driver med forsknings- eller forskningsrelatert virksomhet og mottar statlige tilskudd, bruker tilskuddene i strid med forutsetningene i økonomibe...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

​Kontrollen viser betydningen av at hendelser meldes, systematiseres og deles. Temaet er tatt opp i revisjonene av uønskede hendelser i helseforetakene og i hvordan tre departementer følger opp selska...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser

God pasientsikkerhet forutsetter at helseforetakene lærer av uønskede hendelser. Da er det viktig at ansatte melder hendelsene i avvikssystemet, også nestenulykker, slik at det er mulig å gjøre system...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av eieroppfølging av samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel

Stortinget har en klar forventning om at selskaper med statlig eierandel tar samfunnsansvar. Departementene utfordrer i varierende grad selskapene på dette området, men oftest etter uønskede hendelser...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Sykehuspartner HFs styring på IKT-området

Det er for lite åpenhet om og kontroll med hvorvidt monopolisten Sykehuspartner HF leverer kostnadseffektive IKT-tjenester.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Statnetts utbygging av sentralnettet

Statnett er inne i en periode med rekordhøy investeringsaktivitet. De bør vise større åpenhet om samfunnsøkonomien og kostnadene i utbyggingsprosjekter.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av lønnsomhet og synergieffekter i Posten Norge AS

Postens logistikkvirksomhet har svak resultatutvikling. Med fallende postvolum har selskapet kuttet kostnader i postvirksomheten og bygget opp en betydelig virksomhet innen logistikk. Strategien har f...

Klikk for å lese mer.